ܡܲܥܪܒ݂ܵܐ ܕܐܘܿܣܬܪܵܠܝܵܐ

WA

ܡܲܥܪܒ݂ܵܐ ܕܐܘܿܣܬܪܵܠܝܵܐ

ܡܲܥܪܒ݂ܵܐ ܕܐܘܿܣܬܪܵܠܝܵܐ(PDF 65kb)

ܕܘ݂ܪ̈ܝܵܬܸܐ ܘܕܲܒܪ̈ܵܢܸܐ

ܥܘ݂ܝܵܕܵܐ ܕܡܲܥܪܒ݂ܵܐ ܕܐܘܿܣܬܪܵܠܝܵܐ

ܡܵܘܕܥܵܢܘ݂ܬܵܐ ܒܘ݂ܬ TAFE ܘܝܘ݂ܠܦܵܢܵܐ ܫܵܘܬܵܦܵܝܵܐ ܓܵܘ WA ، ܒ݀ܚܒ݂ܵܫܵܐ ܚܲܕ̄ ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܡܗܲܕܝܵܢܵܐ ܕܕܘ݂ܪܬܵܐ.

http://www.trainingwa.wa.gov.au

ܩ݀ܢܛܪ̈ܘܿܢܸܐ ܕܫܒ݂ܵܒ݂ܘ݂ܬܵܐ ܘܕܝܘ݂ܠܦܵܢܵܐ ܫܵܘܬܵܦܵܝܵܐ

ܗܵܠܲܩܬܵܐ ܕܩ݀ܢܛܪܘܿܢ ܕܝܵܠܘܿܦܘ݂ܬܵܐ ܝ݂ܠܵܗܿ ܗܿܘ ܓܘ݂ܫܡܵܐ ܪܸܫܵܝܵܐ ܕܐܘ݂ܚܕܵܢܵܐ ܘܟܸܐ ܕܲܒ݀ܪ ܚܲܕ̄ ܣ݀ܕܪܵܐ ܕܩ݀ܢܛܪ̈ܘܿܢܸܐ ܓܵܘ ܡܲܥܪܒ݂ܵܐ ܕܐܘܿܣܬܪܵܠܝܵܐ.

http://www.learningcentrelink.asn.au/index.php?option=com_contact&view=category&catid=0&Itemid=2

ܡܬܝ݂ܚܘ݂ܬܵܐ ܕܒܸܝܬ ܨܵܘܒܸ̈ܐ ܕܡܲܥܪܒ݂ܵܐ ܕܐܘܿܣܬܪܵܠܝܵܐ

ܕܪܵܥܢܵܐ ܫܵܘܬܵܦܵܝܵܐ ܕܒܸܝܬ ܨܵܘܒܸ̈ܐ ܕܡܲܥܪܒ݂ܵܐ ܕܐܘܿܣܬܪܵܠܝܵܐ ܟܸܐ ܕܲܒ݀ܪ ܚܲܕ̄ ܡ݀ܢܝܵܢܵܐ ܪܘܝ݂ܚܵܐ ܕܕܘ݂ܪ̈ܝܵܬܸܐ.

p>http://www.extension.uwa.edu.au

 

ܩ݀ܢܛܪ̈ܘܿܢܸܐ ܕܓܵܘܣܵܐ ܕܬܵܘܬܵܒܸ̈ܐ

 

ܩ݀ܢܛܪܘܿܢ ܣܲܓܝ݂ ̄ ܡܲܪܕܘ݂ܬܵܢܵܝܵܐ ܕ Fremantle

p>http://www4.fmcwa.com.au

 

ܩ݀ܢܛܪܘܿܢ ܕܓܵܘܣܵܐ ܕܬܵܘܬܵܒܸ̈ܐ ܕ Metropolitan

p>http://www.mmrcwa.org.au