Gɔ̈c ëkë cï gɔ̈t

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

abaŋ PDF tënë apäm kënë (29kb)

Lät de kɔcdït piɔ̈c ador kapuɔth juɛ̈c ye ke yök në piöc ë kɔcdït yic tɔ̈ në Australia.

Thukul de kɔc cieŋ baai acï liep thok tënë kɔc kek nɔŋ run kuɔ̈tiic ku nɔŋ kë thukul wuääc . Ë ruɔ̈n tökic buɔt de alïb de kɔc ke Australia aye kuen ë kuɛr në luɔ̈i tajir kueen, puɔ̈r, kuɛr ë luɔi, kɔmpuɔ̈ta, dëët ku thuur, diɛ̈r, pial de gup, thät, ku thook në kuer de akutnhïïm ë kɔc cieŋ baai ye piööc .

Thukul ë kɔc ke baai acïn wëu juɛ̈c yeke kɔɔr ku yen aye gam në kuer puɔth tuɔ̈ɔ̈m ke kɔc, nɔŋiic thukuul dït ke kɔc cieŋ baai, ɣööt akɛɛthnhïïm, ɣööt ke athör ku TAFE. Ɣän ye abaköök ke kɛ̈k kuɔɔny yök thïn kɔ̈k aye thukul gam, ku kek alëu bïk yïn kony në yök de kɔ̈ɔ̈th tuɔ̈ɔ̈m kekë kɔɔr. Yïn alëu ba rɔt mat në akutnhom de pol yic, wɛ̈kcɔp de köl tök, ka ye kɔ̈ɔ̈th ë läät ka pɛ̈i juɛ̈c.

Thukul ke kɔc cieŋ baai kënë ke yiɛ̈k riɛl (kɔ̈ɔ̈th cïn nyïny dïït ye lɔ yök thïn nhiäk) alëu bïk ya kuer puɔth juiir lɔ ë thukul tueŋ dɔ̈ yic, luui, ka gɛ̈ɛ̈r ëkë ca nyic. Kɔ̈ɔ̈th cekic alëu bï yïn kony ba naŋ nyïny ë tëët de yam ka kuɛr ë piöcdït, kuany kënë puɔ̈n du cök, cɔ̈k ë kuɛr kuk ë jam piny, ku ye rɔ̈m kenë kɔc ë dhiënh duɔ̈n. Yïn abï të ye thukuul Australia luui thïn nyic arët jɔk deet ë puɔ̈u bïn luɔi ku piöc kuanycök në kuer ë yam.

Baŋ puɔth në cäth dun ë pïr de piöc bɛ̈ric!