یک دوره آموزشی را پیداکنید

به راهنمای دوره ها و موسسات نگاه کنید:

این صفحه PDF نسخه(PDF 25kb)

برای اطلاعات در سطح کشور

انواع مهم موسسات آموزشی در زیر تعریف و مشخصات اداره های مرکزی انها آورده شده است. کالج های عمومی کالج های عمومی مهم ترین موسسات آموشی درایالات " نیو ساوث ولز"، "ویکتوریا" و" ایالت مر کزی استرالیا

Community Colleges Australia میباشند. نام اداره کل مرکزی آنها " کامیونیتی کالجز استرالیا " میباشد.

http://www.cca.edu.au

مراکز محلی و خانه های آموزش عمومی در محلات

این موسسات که از طرف شورا های محلی اداره میشوند در محیطی دوستانه به امور اجتماعی، تفریحی و اموزشی پرداخته و شرکت کنندگان دربرنامه ها یشان را یاری و راهنمائی میکنند. "اتحادیه مراکز و خانه های محلات استرالیا" نماینده بیش از یکهزار از این نوع مراکز میباشد.

http://www.anhlc.asn.au/about-anhca

TAFE طیف

"طیف " ها انستیتو هائی برای ادمه تحصیات فنی و حرفه ای هستند که به فارغ التحصیلان خود مدارک معتبر میدهند. این مراکز دوره های آموزشی کوتاه مدت متعددی هم دارند. آدرس الکترونیک راهنمای این موسسات در زیر هر ایالت نوشته شده است.

دوره های سواد آموزی و حساب مقدماتی

موسسات دولتی مامور آموزش سواد و حساب برای بزرگسالان اطلاعات لازم درباره این دوره ها را ارائه مینمایند. نام مرکز اصلی این تشکلات "شورای سواد آموزی برای بزرگسالان" میباشد.

http://www.acal.edu.au

کتابخانه ها

کتابخانه های عمومی فعالیت های آموزشی مختلفی برای اهالی منطقه خود انجام میدهند. در باره کتا بخانه محله خود میتوانید از طریق وب سایت: زیر تحقیق کنید.

http://www.nla.gov.au/apps/libraries?action=LibSearch

مراکز خدماتِ مهاجرین

مراکزخدمات مهاجرین به مهاجرین و پناهندگان کمک و رهنمائی شامل آموزش زبان انگلیسی و سایر دوره ها مینمایند. این مراکز و سازمانها ئی که در خدمت پناهندگان میباشند همگی تحت پوشش "شورای پناهندگان استرالیا "میباشند.

http://www.refugeecouncil.org.au

University of the Third Age (U3A)دانشگاه دوران سوم

این دانشگاه ها بخشی از یک جریان بین المللی است که افراد بالای پنجاه سال را که به کار تمام وقت مشغول نیستند، تشویق مینماید تا به آموزش در تمام مدت عمر مشغول شوند. این آدرس وب سایتی است که حاوی راهنمای این موسسات در منطقه شما میباشد:

http://www.u3aonline.org.au

بزرگسالان

مرکز اصلی کلیه موسساتی استکه در زمینه آموزش بزگسالان فعالیت دارند (ALA) مرکز آموزش بزرگسالان

http://www.ala.asn.au

دوره های آموزشی در استرالیا

این یک موسسه تجاری (انتفاعی) است که نام تمام دانشگاهها و کالج های "طیف" را بهمراه بیش از یکهزار راهنمای دوره های آموزشی در یکجا فراهم کرده است.

http://www.courses.com.au