Victoria

VIC

ویکتوریا

این صفحه PDF نسخه(PDF 46kb)

موسسات آموزشی و دوره های آموزشی

AMES "اِیمز"

"اِیمز" بزرگترین موسسه خدمات اسکان و آموزش زبان انگلیسی در .یکتوریا میباشد. علاوه بر آن، این موسسه مراقبت از سالمندان، خدمات کودکان، مدیریت تجاری و، تکنولوژی کامپیوتر را هم آموزش میدهد.

http://www.ames.net.au

کالج های عمومی

لیست کالج های عمومی در ویکتوریا

http://www.communitycolleges.vic.edu.au/websites.html

شورای آموزش بزرگسالن (سی اِ ئی)

"سی اِ ئی " در مرکز شهر ملبورن قرار دارد و طیف وسیعی از دوره های کوتاه مدت و برنامه های آموزشی جهت به پایان رساندن دوره دبیرستان برای بزرگسالان ارائه مینماید.

http://www.cae.edu.au

مراکزاجتماعی و آموزش درمحلات

راهنمای اطلاعات مراکز اجتماعی در ویکتوریا:

http://www.anhlc.asn.au/find

کاردانی ویکتوریا

اطلاعات در باره آموزش و کار آموزشی شامل راهنمای موسسات آموزشی ودوره های آموزشی.

http://www.skills.vic.gov.au

ارهنمای دوره های "طیف"

دوره های "طیف" در ویکتوریا را اینجا پیدا کنید.

http://www.tafe.vic.gov.au/TAFECourses

شورای سواد آموزی و آموزش مقدماتی

دوره های سواد آموزی در ویکتوریا و موسساتی که آنها را ارائه میدهند را لیست شده است

http://valbec.org.au/05/contacts/contacts.htm

سایر منابع اجتماعی برای یادگیری

ACEVic"اِیس ویک"

بالاترین موسسه نظارت بر موسسات آموزشی اجتمائی در ویکتوریا.

http://acevic.org.au

هیئت رئیسه آموزش عالی عمومی برای بزرگسالان

در چهارچوب وزارت برنامه ریزی و توسعه اجتماعی برای پیشرفت افراد و جامه از طریق آموزش فعالیت میکند.

http://www.acfe.vic.gov.au

ویکتوریا روی خط

اطلاعات دولتی مربوط به آموزش عمومی و بزرگسالان ثبت مینماید.

http://www.vic.gov.au/education/adult-community-education-ace.html

مراکز منابع مهاجرین

Diversitatدایورسیتات

http://www.diversitat.org.au

خدمات چند فرهنگی در "گیپس لَند"

http://www.gmsinfo.com.au

مرکز منابع مها جرین منطقه داخلی غرب

http://home.vicnet.net.au/~skcc/mrcfweb

مرکز اطلاعات مهاجرین (شرق ملبورن)

http://www.miceastmelb.com.au

مرکز منابع مهاجرین در شمال غرب

http://www.mrcnorthwest.org.au

بنیاد امید نو

http://www.newhope.asn.au

مرکز مهاجرین " فونیکس وِست گِیت "

http://www.wmrc.org.au/home.html

مرکز منابع مهاجرین منطقه جنوب شرق

http://www.sermrc.org.au

مرکز منابع مهاجرین اِسپِکتروم

http://www.spectrumvic.org.au