New South Wales

NSW

ایالت "نیو ساوث ولز"

این صفحه PDF نسخه(PDF 58kb)

موسسات آموزشی و دوره های آنان

کالج های عمومی

راهنمای کامل تمام کالج های عمومی " نیو ساوث ولز" در " کامیونیتی کالجز استرالیا" موجود است.

http://www.cca.edu.au/main/?c=sb-plugin-gocontacts&sb-plugin-gocontacts_task=get_search_item

مدرسه هنر ملی

دوره های کوتاه در زمینه هنر های تجسمی ارائه مینماید

http://www.nas.edu.au

مراکزاجتماعی و آموزش محلات

"اتحادیه مراکز اجتماعی و آموزش محلات " طلاعات در مورد کانون های محلی "نیو ساوث ولز" را در اختیار همگان میگذارد.

http://www.lcsa.org.au/find-a-centre.html

NSW AMES" اِیمز نیو ساوث ولز"

اداره دولتی " آ اِم ئی اِس " دوره های آموزش زبان انگلیسی برای مهاجرین، پناهندگان و دانش آموزان دیگر فراهم میکند.

http://www.ames.edu.au

TAFE NSW " طیف نیو ساوث ولز"

اطلاعات در مورد دوره های "طیف" در نیو سوث ولز.

http://www.tafensw.edu.au

سایر منابع درمورد آموزش عمومی

شورای سواد و حساب آموزی بزرگسالان در "نیو ساوث ولز"

این موسسه بالا تری مرکزی است که آموز گاران، کارکنان وسایر فعالین در زمینه سواد و حساب آموزی بزرگسالان را،در نیو ساوث ولز نمایندگی مینماید

http://www.nswalnc.uts.edu.au/index.htm

وزارت آموزش و کار آموزی" نیو ساوث ولز"

"واحد آموزش عمومی و بزرگسالان" در این وزارتخانه، مشوق آموزش عمومی بوده و از کالج های عمومی حمایت نموده و در امور تحصیلی و آموزش در نیو ساوث ولز اطلاعات و راهنمائی ارائه مینماید.

http://www.ace.nsw.gov.au

مراکز منابع مهاجرین

مرکز پناهنگان

http://www.asylumseekerscentre.org.au

مرکز خدمات چند گونگان در آوبرن

http://www.amrc.org.au

مرکزمنابع مهاجرین "فِیر فیلد"

http://cabracc.org.au/fmrc/index.htm

مرکز خدمات چند فرهنگی "ایلا وارا"

http://www.ims.org.au

مرکز منابع مهاجرین لیور پول

<
p>http://lmrc.org.au

مرکز خدمات چند گونگان در "مک آرتور"

http://www.mdsi.org.au

مرکز منابع مهاجرین ِمترو

http://www.metromrc.org.au

" مایگرَنت لینک"

http://www.migrantlink.org

مرکز خدمات اسکان در شمال

http://www.nsservices.com.au

مرکز منابع مهاجرین در" سَنت جُرج"

http://www.sgmrc.org.au

مرکز خدمات اجتماعی چند فرهنگی در سیدنی

http://www.sydneymcs.org.au

خدمات چند فرهنگی غرب سیدنی

http://www.sydwestmsi.org.au

مرکز منابع مهاجرین "هیلز هولروید و پاراماتا"

http://www.thhpmrc.org.au