Australian Capital Territory

PDF​အ​လံာ်​ကျိာ်​ထံ​လၢ​က​ဘျံး​ပၤ​အံၤ (33kb)

ACT

တၢ်​သိၣ်​လိ​ဒီး​ပှၤ​လၢ​ဆီၣ်​ထွဲ​တၢ်​သိၣ်​လိ​အ​ကျိၤ​အ​ကျဲ​တ​ဖၣ်

Belconnen ပှၤ​တ​ဝၢ​တၢ်​မၤ​စၢၤ​အ​လီၢ်​တ​ဖ.

အိၣ်​ဒီး​တၢ်​ဖံး​တၢ်​မၤ​အ​ကျိၤ​အ​ကျဲ​တ​ဖၣ်​လၢ​အ​ပၣ်​ဃုာ်​ပှၤ​တ​ဝၢ​တၢ်​ကူၣ်​ဘၣ်​ကူၣ်​သ့​တၢ်​ရဲၣ်​တၢ်​ကျဲၤ​တ​ဖၣ်​ဆူ​ဟံၣ်​ဖိ​ဃီ​ဖိ​ဒီး​ပှၤ​တ ဂၤ​စုာ်​စုာ်​အ​ဂီၢ်.

Brindabella ပိာ်​မုၣ်​က​ရၢ

အိၣ်​သူၣ်​လီၤ​အ​သး​ဖဲ Chisholm Community Centre, က​ရူၢ်​အံၤ​ဒုး​အိၣ်​ထီၣ်​တၢ်​ဂ့ၢ်​တၢ်​ကျိၤ​အ​ဝဲၤ​လီၢ်​ခိၣ်​သ့ၣ်​လၢ​ပိၣ်​မုၣ်​ဒီး​ဖိ​သၣ်​တ​ဖၣ်​အ​ဂီၢ်​လီၤ.

Calwell Community Centre

အိၣ်​ဒီး​တၢ်​ဖံး​တၢ်​မၤ​အ​ကျိၤ​အ​ကျဲ​တ​ဖၣ်​လၢ​အ​ပၣ်​ဃုာ်​ဒီး​တၢ်​သိၣ်​လိ​ဒီး​တၢ်​ထံၣ်​လိၣ်​အိၣ်​ဖှိၣ်​တ​ဖၣ်​လၢ​က​သ့​မၤ​စၢၤ​ပှၤ​တ​ဝၢ​အ​ဂီၢ် န့ၣ်​လီၤ.

CIT Solutions

တၢ်​မၤ​မုၢ်​ကျိၤ​ဝဲၤ​ကွာ်​တၢ်​ဟ့ၣ်​တၢ်​သိၣ်​လိ​လၢ​ခဲ​ဘ​ရါ​အ​ကၠိ​ဒိၣ်​အိၣ်​ဒီး​တၢ်​သိၣ်​လိ​လၢ​နံၤ​ဖုၣ်​အ​ဂီၢ်​တ​ဖၣ်​အါ​မံၤ​လီၤ.

Downer Community Centre

တၢ်​က​ရၢ​က​ရိ​အံၤ​ဒုး​အိၣ်​ထီၣ်​တၢ်​ဟူး​တၢ်​ဂဲၤ​ဒီး​က​ရူၢ်​တ​ဖၣ်​လၢ​အ​ဟံး​ဂ့ၢ်​ဝီ​လီၤ​ဆီ​ဒၣ်​တၢ်​ဘၣ်​ထွဲ​ဒီး​ကျိာ်, တၢ်​စု​သ့​ခီၣ်​ဘၣ်, တၢ်

သူၣ်​ဝံၣ်​သး​ဆၢ​ဒီး​တၢ်​ဒုး​နဲၣ်​လိ​တ​ဖၣ်.

Lake Nite တၢ်​သိၣ်​လိ​မၤ​ဒိး

အိၣ်​ဒီး​မုၢ်​နၤ​တၢ်​သိၣ်​လိ​လၢ​အ​ဘၣ်​ထွဲ​ဒီး​တၢ်​သ့​စု​ခီၣ်​ဘၣ်, တၢ်​မၤ​မုၢ်​ကျိၤ​ဝဲၤ​ကွာ်, ခီ​ဖၠူ​ထၢၣ်, တၢ်​အိၣ်​ဆူၣ်​အိၣ်​ချ့​ဒီး​ကျိာ်​ဖဲ

Lake Ginninderra College in Emu Bank.

Majura ပိာ်​မုၣ်​က​ရၢ

အိၣ်​ဒီး​တၢ်​ခွဲး​တၢ်​ယာ်​လၢ​ပိာ်​မုၣ်​တ​ဖၣ်​အ​ဂီၢ်​ဖဲ​ခဲ​ဘ​ရၢ်​အ​ပူၤ​လၢ​ဟံၣ်​လၢ​ဃီ​လၢ​ဖိ​ဆံး​သး​စၢ်​တ​ဖၣ်​အ​ဂီၢ်​အ​တၢ်​လိၣ်​ဘၣ်​ဒီး​နုာ်​ပၣ်​ဃုာ်​လၢ​တၢ်​ဟူး​တၢ်​ဂဲၤ​လၢ​အ​ဒုး​အိၣ်​ထီၣ်​တၢ်​သ့​တၢ်​ဘၣ်​တ​ဖၣ်

Tuggeranong Arts Centre

မ့ၢ်​တၢ်​လီၢ်​တ​ခါ​လၢ​အ​ဒုး​အိၣ်​ထီၣ်​တီၤ​တ​ဖၣ်​လၢ​သိၣ်​လိ​တၢ်​သ့​စု​ခီၣ်​ဘၣ်, တၢ်​တ့​ကဲ​ထီၣ်​တၢ်​အ​က့ၢ်​အ​ဂီၤ​အ​က​လုာ်​က​လုာ်, တၢ်​ဒုး​နဲၣ်​လိ, တၢ်​သူၣ်​ဝံၣ်​သး​ဆၢ​ဒီး​ဒံ​ကၠံ​ထၢၣ်​တၢ်​တ​တဲ​ပူ​ဖိ​တ​ဖၣ်​န့ၣ်​လီၤ.

Tuggeranong LINK

ဒုး​အိၣ်​ထီၣ်​တၢ်​ဆဲး​ကျိး​လၢ​ပှၤ​တ​ဝၢ​တၢ်​လီၢ်​ခဲ​လၢာ်​ယဲၢ်​ခါ​အ​ပူၤ​လၢ Tuggeranong Valley အ​လီၢ်​က​ဝီၤ​အ​ပူၤ​န့ၣ်​လီၤ.

http://www.tugglink.org.au/Houses.html

Weston Brain Gym

အိၣ်​ဒီး​မုၢ်​ဟါ​ခီ​တၢ်​သိၣ်​လိ​ဖဲ Woden က​ရၢၢ်​အ​ပူၤ​ဖဲ​ခဲ​ဘ​ရါ​ဖၠၢ်​စိ​မိၤ​အ​ပူၤ​န့ၣ်​လီၤ.

ပှၤ​တ​ဝၢ​တၢ်​မၤ​လိ​အ​ကျိၤ​အ​ကျဲ​အ​ဂၤ​တ​ဖၣ်

ကူၣ်​သ့​ဆဲး​လၤ​ဒီး​တၢ်​ဟ့ၣ်​တၢ်​သိၣ်​လိ​ဝဲၤ​ကျိၤ

ဟ့ၣ်​ထီၣ်​တၢ်​ဂ့ၢ်​တၢ်​ကျိၤ​ဘၣ်​ထွဲ​ဒီး ACT​ပ​ဒိၣ်​တၢ်​ဆီၣ်​ထွဲ​လၢ​ပှၤ​နီၢ်​ဒိၣ်​ဒီး​ပှၤ​တ​ဝၢ​အ​တၢ်​ကူၣ်​ဘၣ်​ကူၣ်​သ့​အ​ဂီၢ်.

ပှၤ​လၢ​အ​ဆီၣ်​ထွဲ​တၢ်​ဟ့ၣ်​တၢ်​သိၣ်​လိ​တ​ဖၣ်​ဒီး​တၢ်​မၤ​လိ​အ​ကျိၤ​အ​ကျဲ​တ​ဖၣ် တၢ်​က​ရၢ​က​ရိ​လၢ​အ​ပာ်​ဖျါ​ထီၣ်​ပှၤ​တ​ဂၤ​အ​ဂီၢ်​ဒီး​က​မျၢၢ်​တ​ဖၣ်​အ​ဂီၢ်​တၢ်​ဟ့ၣ်​တၢ်​သိၣ်​လိ​လၢ​ခဲ​ဘ​ရါ​အ​ဝ့ၢ်​ပူၤ​ဒီး​လီၢ်​က​ဝီၤ​လၢ​အ​ဘူး​ဖဲ​န့ၣ်​တ​ဖၣ်

 

Migrant resource centres

ဘၣ်​ဃး​ဒီး​ပှၤ​ဟဲ​သု​လီၢ်​သုး​ကျဲ​တ​ဖၣ်​အ​တၢ်​ဟဲ​အိၣ်​ဆိး​လၢ​ကီၢ်​ပူၤ​ဒီး​ဘၣ်​ကီ​ဘၣ်​ခဲ​တ​ဖၣ်​အ​ဂီၢ်​တၢ်​မၤ​စၢၤ​အ​ကျိၤ​အ​ကျဲ​တ​ဖၣ်​ဖဲ ဃ�