New South Wales

PDF​အ​လံာ်​ကျိာ်​ထံ​လၢ​က​ဘျံး​ပၤ​အံၤ (37kb)

NSW

တၢ်​သိၣ်​လိ​အ​ကျဲ​ဒီး​ပှၤ​လၢ​က​ဆီၣ်​ထွဲ​တၢ်​သိၣ်​လိ

ပှၤ​တ​ဝၢ​ဖိ​ကၠိ​ဒိၣ်​ကၠိ​ထီ​တ​ဖၣ်

အီး​စ​ထြ့​လ်​ယါ​ပှၤ​တ​ဝၢ​ဖိ​ကၠိ​ဒိၣ်​ကၠိ​ထီ​တ​ဖၣ်​ဖျိ​ထီၣ်​ဝဲ​ဒၣ်​လံာ်​လၢ​အ​မၤ​ဖျါ​ပှၤ​အိၣ်​ဆိး​တၢ်​အ​လီၢ်​အ​ကျဲ​လၢ​ပှၤ​တ​ဝၢ​ကၠိ​ဒိၣ်​ကၠိ​ထီ​တ​ဖၣ်​လၢ NSW​အ​ပူၤ

ထံ​လီၢ်​ကီၢ်​ပူၤ​တၢ်​မၤ​လိ​တၢ်​သ့​စု​ခီၣ်​ဘၣ်​တ​က​လုာ်​အ​ကၠိ

ဟ့ၣ်​ဝဲ​နံၤ​ဖုၣ်​တၢ်​မၤ​လိ​တ​ဖၣ်​လၢ​ဘၣ်​ဃး​တၢ်​စု​သ့​ခီၣ်​ဘၣ်​လၢ​မဲာ်​ချံ​တၢ်​ကွၢ်​ဒီး​တၢ်​စု​သ့​ခီၣ်​ဘၣ်

ခိၣ်​ဃၢၤ​ဟံၣ်​ဃီ​ဒီး​ပှၤ​တ​ဝၢ​ဖိ​တၢ်​မၤ​လိ​လီၢ်​ခၢၣ်​သး

ပှၤ​တ​ဝၢ​ဖိ​လီၢ်​ကျဲ​လီၤ​ဆီ​တၢ်​ဖံး​တၢ်​မၤ​တၢ်​အိၣ်​ဖှိၣ်​ရိ​ဖှိၣ်​က​တဲာ်​က​တီၤ​လံာ်​လၢ​အ​မၤ​ဖျါ​ပှၤ​အိၣ်​ဆိး​တၢ်​အ​လီၢ်​အ​ကျဲ​လၢ​ခိၣ်​ဃၢၤ​ဟံၣ်​ဃီ​အ​လီၢ်​ခၢၣ်​သး​လၢ NSW

NSW AMES ခၢၣ်​စး​က​ရၢ​ပ​ဒိၣ်​လၢ​ၡှ္​တ, န့​နှ​က​တဲာ်​က​တီၤ​ပာ်​အဲ​က​လံး​ကျိာ်​အ​ကျိၤ​အ​ကျဲ​လၢ​ပှၤ​ဟဲ​သုး​လီၢ်​ကျဲ​ဟဲ​လၢ​ထံ​ကီၢ်​ဂၤ,

ပှၤ​ဘၣ်​ကီ​ဘၣ်​ခဲ​ဖိ​တ​ဖၣ်​ဒီး​ပှၤ​ကၠိ​ဖိ​လၢ​ဟဲ​လၢ​က​စၢ်​ဒၣ်​ဝဲ​ဂီၢ်​တ​ဖၣ်

TAFE NSW

တၢ်​ဂ့ၢ်​တၢ်​ကျိၤ​လၢ TAFEအ​ကျိၤ​အ​ကျဲ​လၢ NSW အ​ပူၤ

ပှၤ​တ​ဝၢ​ဖိ​အ​တၢ်​မၤ​လိ​န့ၢ်​တၢ်​ကူၣ်​တၢ်​ဖး​လၢ​အ​ဃၣ်​ဃၢၤ

NSW​ပှၤ​နီၢ်​ဒိၣ်​လံာ်​ဧိၤ​လဲၢ်​ဧိၤ​ဒီး​နီၢ်​ဂံၢ်​နီၢ်​ဒွး​ပှၤ​ကူၣ်​လိာ်​တၢ်​က​ရၢ

ကၠိ​သ​ရၣ်​တၢ်​ဖံး​အီၣ်​မၤ​အီၣ်​အ​ခိၣ်​သ့ၣ်​လၢ​အ​ဒုး​နဲၣ်​ဖျါ​ထီၣ်​တၢ်, တၢ်​ဖံး​တၢ်​မၤ​တ​ဖၣ်​ဒီး​တၢ်​လၢ​အ​လီၤ​ထုး​န့ၢ်​သး​လၢ​ပှၤ​နီၢ်​ဒိၣ်​လံာ်​ဧိၤ​လဲၢ်​ဧိၤ​ဒီး​နီၢ်​ဂံၢ်​နီၢ်​ဒွး​လၢNSW​အ​ပူၤ.

NSW ကူၣ်​သ့​ဆဲး​လၤ​ဒီး​တၢ်​ဟ့ၣ်​တၢ်​သိၣ်​လိ​ဝဲၤ​ကျိၤ

NSW​တၢ်​မၤ​လၢ​နီၤ​ဖး​လိာ်​သး​တ​ဘျုး​က​လုာ်​လၢ​တၢ်​ကူၣ်​ဘၣ်​ကူၣ်​သ့​ဒီး​တၢ်​ဟ့ၣ်​တၢ်​သိၣ်​လိ

ပှၤ​နီၢ်​ဒိၣ်​ဒီး​ပှၤ​တ​ဝၢ​ဖိ​တၢ်​ကူၣ်​ဘၣ်​ကူၣ်​သ့​တ​ဖု​လၢ​တၢ်​မၤ​ဂ့ၤ​ထီၣ်,စ့​ပာ်​ဖှိၣ်​တၢ်​မၤ​စၢၤ​ပှၤ​တ​ဝၢ​ဖိ​ကၠိ​ဒိၣ်​ကၠိ​ထီ​ဒီး​တၢ်​ဂ့ၢ်​တၢ်​ကျိၤ​လၢ​တၢ်​က​တဲာ်​က​တီၤ​အီၤ​ဒီး​တၢ်​ဟ့ၣ်​ကူၣ်​လၢNSW​ပှၤ​တ​ဝၢ​ဖိ​အ​တၢ်​ကူၣ်​ဘၣ်​ကူၣ်​သ့

ပှၤ​ဟဲ​သုး​လီၢ်​သုး​ကျဲ​လၢ​ထံ​လီၢ်​ဃၣ်​ဃၢၤ​တၢ်​ကူၣ်​တၢ်​ဖး​အ​လီၢ်​ခၢၣ်​သး​တ​ဖၣ်

ျ​ပူ​ကာ်​တၢ်​ဃု​တၢ်​မၤ​ကွၢ်​တၢ်​အိၣ်​တ​ဒၢ​လီၢ်​အ​လီၢ်​ခၢၣ်​သး

က​ဘ​က​မ​ည​တၢ်​လီၤ​ဆီ​အ​တၢ်​ဖံး​တၢ်​မၤ​တ​ဖၣ်

<

ပှၤ​ဟဲ​သုး​လီၢ်​သုး​ကျဲ​ဆူ​ထံ​လီၢ်​ဃၣ်​ဃၢၤ​အ​တၢ်​ကူၣ်​တၢ်​ဖး​အ​လီၢ်​ခၢၣ်​သး

Illawarra က​လုာ်​ဒူၣ်​အ​တၢ်​ပာ်​ဖှိၣ်​သး​တၢ်​ဖံး​တၢ်​မၤ

Liverpool ပှၤ​ဟဲ​သုး​လီၢ်​သုး​ကျဲ​ဆူ​ထံ​လီၢ်​ဃၣ်​ဃၢၤ​အ​တၢ်​ကူၣ်​တၢ်​ဖး​အ​လီၢ်​ခၢၣ်​သး

Macarthur တၢ်​လီၤ​ဆီ​အ​တၢ်​ဖံး​တၢ်​မၤ​တ​ဖၣ်

Metro ပှၤ​ဟဲ​သုး​လီၢ်​သုး​ကျဲ​ဆူ​ထံ​လီၢ်​ဃၣ်​ဃၢၤ​အ​တၢ်​ကူၣ်​တၢ်​ဖး​အ​လီၢ်​ခၢၣ်​သး

ပှၤ​ဟဲ​သုး​လီၢ်​သုး​ကျဲ​ဆူ​ထံ​လီၢ်​ဃၣ်​ဃၢၤ​ဘျး​စဲ​က​ဝီၤ

Northern ဆီ​လီၤ​လီၢ်​ကျဲ​အ​တၢ်​ဖံး​တၢ်​မၤ

St George ပှၤ​ဟဲ​သုး​လီၢ်​သုး​ကျဲ​ဆူ​ထံ​လီၢ်​ဃၣ်​ဃၢၤ​အ​တၢ်​ကူၣ်​ထီၣ်​ဖး​လီၤ​အ​လီၢ်​ခၢၣ်​သး

Sydney ပှၤ​ဟဲ​သုး​လီၢ်​သုး​ကျဲ​ဆူ​ထံ​လီၢ်​ဃၣ်​ဃၢၤ​ပှၤ​တ​ဝၢ​အ​တၢ်​ကူၣ်​တၢ်​ဖး​အ​လီၢ်​ခၢၣ်​သး

SydWest က​လုာ်​ဒူၣ်​အ​တၢ်​ပာ်​ဖှိၣ်​သး​တၢ်​ဖံး​တၢ်​မၤ

Hills Holroyd Parramatta ပှၤ​ဟဲ​သုး​လီၢ်​သုး​ကျဲ​ဆူ​ထံ​လီၢ်​ဃၣ်​ဃၢၤ​အ​တၢ်​ကူၣ်​တၢ်​ဖး​အ​လီၢ်​ခၢၣ်​သး