Northern Territory

PDF​အ​လံာ်​ကျိာ်​ထံ​လၢ​က​ဘျံး​ပၤ​အံၤ (22kb)

NT

တၢ်​သိၣ်​လိ​ဒီး​ပှၤ​လၢ​ဆီၣ်​ထွဲ​တၢ်​သိၣ်​လိ​တ​ဖၣ်

တၢ်​က​ရၢ​က​ရိ​လၢ​အ​ဟ့ၣ်​တၢ်​သိၣ်​လိ​လၢ​တၢ်​ပာ်​ပ​နီၣ်​အီၤ​တ​ဖၣ်

တၢ်​မၤ​နီၣ်​မၤ​ဃါ​တၢ်​က​ရၢ​က​ရိ​အ​တၢ်​သိၣ်​လိ​တၢ်​ဖံး​တၢ်​မၤ​လၢ​ၡ�ၣ်

Charles Darwin အ​ဖၠၣ်​စိ​မိၤ

Northern Territory’s

အါ​တ​က့ၢ်​တၢ်​က​တဲာ်​က​တီၤ​ပာ်​အီၤ​လၢ​တၢ်​ဟ့ၣ်​တၢ်​သိၣ်​လိ​တၢ်​ဖံး​အီၣ်​မၤ​အီၣ်​အိၣ်​စ့ၢ်​ကီး​ဒီး​နံၤ​ဖုၣ်​တၢ်​သိၣ်​လိ​အ​ကျိၤ​အ​ကျဲ​လီၤ.

Batchelor​တၢ်​သူၣ်​ထီၣ်​လၢ​ပှၤ​ထူ​လံၤ​ဖိ​တ​ဖၣ်Tertiary​တၢ်​ကူၣ်​ဘၣ်​ကူၣ်​သ့

ဟ့ၣ်​လီၤ​ပှၤ​ထူ​လံၤ​ဖိ​ဒီး​ပှၤ Torres Strait Islander​ဖိ​တ​ဖၣ်​လၢ​က​ဟ့ၣ်​တၢ်​ခွဲး​ယာ်​လၢ​က​မၤ​လိ​ဘၣ်​တၢ်​လၢ​ဆူ​ညါ​တၢ်​ဒုး​အိၣ်​ထီၣ်​တၢ်​အ​ကျိၤ​အ​ကျဲ​လၢ​က​မၤ​စၢၤ​အ​ဝဲ​သ့ၣ်​တၢ်​သ့​တၢ်​ဘၣ်​ဒီး​လံာ်​အုၣ်​သး​လၢ​အ​လိၣ်​ဘၣ်​ဝဲ​တ​ဖၣ်​လၢ​က​ဃု​တၢ်​ဖံး​တၢ်​မၤ​ဒီး​ဘၣ်​စၢၤ​အ​တၢ်​ဒိၣ်​ထီၣ်​ဆူ​ညါ​လၢ​ပှၤ​အ​တ​ဝၢ​ဒၣ်​ဝဲ​န့ၣ်​လီၤ.

ပှၤ​တ​ဝၢ​ဖိ​အ​တၢ်​မၤ​လိ​န့ၢ်​တၢ်​ကူၣ်​တၢ်​ဖး​လၢ​အ​ဂၤ​တ​ဖၣ်

Northern Territory တၢ်​မၤ​လၢ​အ​နီၤ​ဖး​လီၤ​သး​တ​ဘျုး​မံၤ​လၢ​တၢ်​ကူၣ်​ဘၣ်​ကူၣ်​သ့​ဒီး​တၢ်​သိၣ်​လိ

တၢ်​ဂ့ၢ်​တၢ်​ကျိၤ​လၢ​ပှၤ​နီၢ်​ဒိၣ်​လၢ​မၤ​လိ​တၢ်​လၢ​နွံ​အ​တၢ်​ဟူး​တၣ်​ဂဲၤ​လၢ NT.

ပှၤ​ဟဲ​သုး​လီၢ်​သုး​ကျဲ​လၢ​ထံ​လီၢ်​ဃၣ်​ဃၢၤ​တၢ်​ကူၣ်​တၢ်​ဖး​အ​လီၢ်​ခၢၣ်​သး​တ​ဖၣ်

Melaleuca ဘၣ်​ကီ​ဘၣ်​ခဲ​လီၢ်​ခၢၣ်​သး

က​လုာ်​ဒူၣ်​ပှၤ​တ​ဝၢ​တၢ်​ဖံး​တၢ်​မၤ​ဝဲၤ​ကျိၤ​လၢ Northern Territory