Queensland

PDF​အ​လံာ်​ကျိာ်​ထံ​လၢ​က​ဘျံး​ပၤ​အံၤ (36kb)

QLD

တၢ်​သိၣ်​လိ​ဒီး​ပှၤ​လၢ​အ​ဆီၣ်​ထွဲ​တၢ်​သိၣ်​လိ​တ​ဖၣ်

သး​သ​မူ​ဒီ​စိၤ​တၢ်​မၤ​လိ​ပၢ​ပြး​က​ရၢ​လၢ​ခွံ​စ​လဲ

တၢ်​က​ရၢ​က​ရိ​မိၢ်​ပှၢ်​လၢ​ပှၤ​နီၢ်​ဒိၣ်​မၤ​လိ​န့ၢ်​တၢ်​လၢ​ခွံ​စ​လဲ​တၢ်​က​တဲာ်​က​တီၤ​ပာ်​အီၤ​ဟံး​စု​နဲၣ်​ကျဲ​အီၤ​လၢ​ပှၤ​နီၢ်​ဒိၣ်​ဒီး​ပှၤ​တ​ဝၢ​တၢ်​ကူၣ်​ဘၣ်​ကူၣ်​သ့.

http://www.llcq.org.au/eddb/public_search_courses.asp

တၢ်​မၤ​လိ​န့ၢ်​တၢ်​အ​တၢ်​ဘျး​စဲ​လၢ​ခွံ​စ​လဲ

တၢ်​မၤ​လိ​န့ၢ်​တၢ်​လီၢ်​ခၢၣ်​သး​အ​တၢ်​ဘျး​စဲ​အ​တၢ်​ပ​ညိၣ်​လၢ​က​မၤ​ဒိၣ်​ထီၣ်​တၢ်​ခွဲး​တၢ်​ယာ်​အ​တၢ်​မၤ​လိ​လၢ​ပှၤ​က​ညီ​ဖိ​တ​ဖၣ်​လၢ​တၢ်​လီၢ်​တ​ပူၤ​လၢ​ခိ​ဒီး​လၢ​လီၢ်​ယံၤ​ခွံ​စ​လဲ​န့ၣ်​လီၤ.

http://www.lnq.net.au/courses

အီး​စ​ထြ့​လ်​ယါ​တၢ်​သူၣ်​တၢ်​ဖျး​ကၠိ​ဒိၣ်​ကၠိ​ထီ​လၢ​အ​ပာ်​ဖှိၣ်​သး​တ​ဖၣ်

က​တဲာ်​က​တီၤ​ပာ်​တၢ်​သူၣ်​တၢ်​ဖျး​တၢ်​မၤ​လိ​ပာ်​ဃုာ်​ဒီး​နံၤ​ဖုၣ်​တၢ်​မၤ​လိ​အ​ကျိၤ​အ​ကျဲ.

http://www.agriculturalcollege.qld.edu.au

TAFE Queensland

က​တဲာ်​က​တီၤ​ပာ်​တၢ်​ဂ့ၢ်​တၢ်​ကျိၤ​လၢTAFEတၢ်​သူၣ်​ထီၣ်​ဒီး​တၢ်​အ​ကျိၤ​အ​ကျဲ​လၢ​ခွံ​စ​လ

http://www.tafe.qld.gov.au

ပှၤ​တ​ဝၢ​ဖိ​အ​တၢ်​မၤ​လိ​န့ၢ်​တၢ်​ကူၣ်​တၢ်​ဖး​လၢ​အ​ဃၣ်​ဃၢၤ

Queensland Department of Education and Training ခွံ​စ​လဲ​တၢ်​မၤ​လၢ​နီၤ​ဖး​လိာ်​သး​တ​ဘျုး​က​လုာ်​လၢ​တၢ်​ကူၣ်​ဘၣ်​ကူၣ်​သ့​ဒီး​တၢ်​ဟ့ၣ်​တၢ်​သိၣ်​လိ

တၢ်​ဂ့ၢ်​တၢ်​ကျိၤ​ဒုး​နဲၣ်​ကျဲ​ဆူ​လံာ်​တၢ်​သ့​တၢ်​ဘၣ်​အ​တၢ်​ကူၣ်​ဘၣ်​ကူၣ်​သ့​ဒီး​တၢ်​မၤ​လိ.

http://www.training.qld.gov.au

ပှၤ​တ​ဝၢ​ဖိ​လီၢ်​ခၢၣ်​သး​ဒီး​ဟံၣ်​ဖိ​ဃီ​ဖိ​တၢ်​မၤ​စၢၤ​အ​တၢ်​ဘျး​စဲ​တၢ်​အိၣ်​ဖှိၣ်​ရိ​ဖှိၣ်

တၢ်​ဘျး​စဲ​လၢ​တၢ်​က​ရၢ​က​ရိ​လၢ​အ​ပၣ်​ဃုာ်​လၢ​တၢ်​ဖံး​တၢ်​မၤ​လၢ​တၢ်​ဟ့ၣ်​လီၤ​ခီ​ဖျိ​ပှၤ​တ​ဝၢ​ဖိ​အ​လီၢ်​ခၢၣ်​သး, ဟံၣ်​ဃီ​ခိၣ်​ဃၢၤ​လီၢ်​ဟီၣ်​က​ဝီၤ​ဒီး​ဟံၣ်​ဖိ​ဃီ​ဖိ​တၢ်​ဖံး​တၢ်​မၤ​အ​တၢ်​မၤ​စၢၤ.

http://ccfsnaq.org

ပှၤ​ဟဲ​သုး​လီၢ်​သုး​ကျဲ​လၢ​ထံ​လီၢ်​အ​ဂၤ​တၢ်​ကူၣ်​တၢ်​ဖး​အ​လီၢ်​ခၢၣ်​သး​တ​ဖၣ်

ပှၤ​ဟဲ​သုး​လီၢ်​သုး​ကျဲ​လၢ​ထံ​လီၢ်​အ​ဂၤ​တၢ်​ဆီ​လီၤ​အ​တၢ်​ဖံး​တၢ်​မၤ

http://www.migrantservices.org

လီၢ်​ခၢၣ်​သး​လၢ​က​လုာ်​ဒူၣ်​တၢ်​က​ဟု​က​ယာ်​တၢ်​အိၣ်​ဖှိၣ်​သ​ရၣ်​ဂီၢ်.

http://www.multiculturalcare.org.au

Inala ပှၤ​တ​ဝၢ​ဖိ​ဟံၣ်

http://www.southwestneighbouringcommunities.com.au

Logan ဒီး Beenleigh ပှၤ​ဟဲ​သုး​လီၢ်​သုး​ကျဲ​လၢ​ထံ​လီၢ်​ဃၣ်​ဃၢၤ​တၢ်​ကူၣ်​တၢ်​ဖး​လီၢ်​ခၢၣ်​သး

http://accesservicesinc.org.au

ပှၤ​ဟဲ​သုး​လီၢ်​သုး​ကျဲ​လၢ​ထံ​လီၢ်​ဃၣ်​ဃၢၤ​တၢ်​က​ရၢ​က​ရိ​လီၢ်​ခၢၣ်​သး

http://www.migrantcentre.org

ပှၤ​ဟဲ​သုး​လီၢ်​သုး​ကျဲ​လၢ​ထံ​လီၢ်​ဃၣ်​ဃၢၤ​တၢ်​ဆီ​လီၤ​အ​တၢ်​ဖံး​တၢ်​မၤ​လီၢ်​ခၢၣ်​သး​လၢ Townsville-Thuringowa

http://www.townsville-mrc.org

ပှၤ​ဟဲ​သုး​လီၢ်​သုး​ကျဲ​လၢ​ထံ​လီၢ်​ဃၣ်​ဃၢၤ​တၢ်​ဆီ​လီၤ​အ​တၢ်​ဖံး​တၢ်​မၤ​တၢ်​ရဲၣ်​တၢ်​ကျဲၤ

http://www.hbnc.com.au/joomla/content/view/64/100

Mount Isa ပှၤ​တ​ဝၢ​ဖိ​အ​တၢ်​လဲၤ​ထီၣ်​လဲၤ​ထီ​တၢ်​အိၣ်​ဖှိၣ်​ရိ​ဖှိၣ်

http://www.micda.org.au

က​လုာ်​ဒူၣ်​တၢ်​လဲၤ​ထီၣ်​လဲၤ​ထီ​တၢ်​အိၣ်​ဖှိၣ်​ရိ​ဖှိၣ်

http://www.mdainc.org.au

က​လုာ်​ဒူၣ်​ဘျး​စဲ​ပှၤ​တ​ဝၢ​ဖိ​တၢ်​ဖံး​တၢ်​မၤ

http://www.multilink.org.au

Townsville က​လုာ်​ဒူၣ်​တၢ်​မၤ​စၢၤ​က​ဂူၢ်

http://www.tmsg.org.au

မုၢ်​နုာ် Moreton​ပှၤ​ဟဲ​သုး​လီၢ်​ကျဲ​လၢ​ထံ​ကီၢ်​ဃၣ်​ဃၢၤ​တၢ်​ဆီ​လီၤ​တၢ်​ဖံး​တၢ်​မၤ(Goonda Neighbourhood House)