South Australia

PDF​အ​လံာ်​ကျိာ်​ထံ​လၢ​က​ဘျံး​ပၤ​အံၤ (22kb)

SA

တၢ်​သိၣ်​လိ​ဒီး​ပှၤ​လၢ​အ​ဆီၣ်​ထွဲ​တၢ်​သိၣ်​လိ​တ​ဖၣ်

Adult Community Education providers ပှၤ​တ​ဝၢ​ဖိ​နီၢ်​ဒိၣ်​အ​တၢ်​ကူၣ်​ဘၣ်​ကူၣ်​သ့​တၢ်​က​တဲာ်​က​တီၤ

တၢ်​နဲၣ်​ကျဲ​လၢ​ပှၤ​တ​ဝၢ​နီၢ်​ဒိၣ်​အ​တၢ်​က​တဲာ်​က​တီၤ​လၢ​တၢ်​ကူၣ်​ဘၣ်​ကူၣ်​သ့​လၢ South Australia

Community and Neighbourhood Houses and Centres Association​ခိၣ်​ဃၢၤ​ဟံၣ်​ဃီ​ဒီး​ပှၤ​တ​ဝၢ​ဖိ​တၢ်​က​ရၢ​က​ရိ​လီၢ်​ခၢၣ်​သး

Lists centres in South Australia. လီၢ်​က​ဝီၤ​မံၤ​သၣ်​စ​ရီ​လၢ South Australia

South Australia Council for Adult Literacy (South Australia ပၢ​ပြး​က​ရၢ​လၢ​ပှၤ​နီၢ်​ဒိၣ်​မၤ​လိ​လံာ်​လဲၢ်)

TAFE SA

ဃု​သ့ၣ်​ညါ TAFEတၢ်​သိၣ်​လိ​အ​ကျိၤ​အ​ကျဲ​လၢ South Australia လၢ​အ​ပၣ်​ဃုာ်​ဒီး​နံၤ​ဖုၣ်​အ​တၢ်​မၤ​လိ​ကျိၤ​ကျဲ.

WEA South Australia

အါ​တ​က့ၢ်​တၢ်​မၤ​ပာ်​စၢၤ​လၢ​ပှၤ​နီၢ်​ဒိၣ်​ပှၤ​တ​ဝၢ​တၢ်​ကူၣ်​ဘၣ်​ကူၣ်​သ့. ဟ့ၣ်​လီၤ​ဝဲ​က​အိၣ်၁၈၀၀​နံၤ​ဖုၣ်​တၢ်​မၤ​လိ​ကျိၤ​ကျဲ​လၢ Adelaide.

Other community learning resources​ပှၤ​တ​ဝၢ​ဖိ​အ​တၢ်​မၤ​လိ​န့ၢ်​တၢ်​ကူၣ်​တၢ်​ဖး​လၢ​အ​ဃၣ်​ဃၢၤ

Department of Further Education, Employment, Science and Technology တၢ်​မၤ​လၢ​အ​နီၤ​ဖး​သး​တ​ဘျုုး​က​လုာ်​လၢ​တၢ်​ကူၣ်​ဘၣ်​ကူၣ်​သ့​ခါ​ဆူ​ညါ, တၢ်​ဖံး​တၢ်​မၤ, စဲ​အ့ၣ်​ဒီး​ပီ​ညါ

တၢ်​ဂ့ၢ်​တၢ်​ကျိၤ​လၢ​ပှၤ​တ​ဝၢ​နီၢ်​ဒိၣ်​အ​တၢ်​ကူၣ်​ဘၣ်​ကူၣ်​သ့​လၢ SA.

Migrant resource centres​ပှၤ​ဟဲ​သုး​လီၢ်​သုး​ကျဲ​လၢ​ထံ​လီၢ်​ဃၣ်​ဃၢၤ​တၢ်​ကူၣ်​တၢ်​ဖး​အ​လီၢ်​ခၢၣ်​သး​တ​ဖၣ်

Migrant Resource Centre of South Australia ပှၤ​ဟဲ​သုး​လီၢ်​သုး​ကျဲ​လၢ​ထံ​လီၢ်​ဃၣ်​ဃၢၤ​တၢ်​ကူၣ်​တၢ်​ဖး​အ​လီၢ်​ခၢၣ်​သး​တ​ဖၣ်​လၢ South Australia