PDF​အ​လံာ်​ကျိာ်​ထံ​လၢ​က​ဘျံး​ပၤ​အံၤ (25kb)

VIC

တၢ်​သိၣ်​လိ​ဒီး​ပှၤ​လၢ​အ​ဆီၣ်​ထွဲ​တၢ်​သိၣ်​လိ​အ​ကျိၤ​အ​ကျဲ​တ​ဖၣ်

AMES

တၢ်​က​တဲာ်​က​တီၤ​အီၤ​လၢ​အဲ​က​လံး​ကျိာ်​အ​ဒိၣ်​က​တၢၢ်​ဒီး​တၢ်​ဆီ​လီၤ​တၢ်​ဖံး​တၢ်​မၤ​လၢ​ဝံး​ထိ​ရံး​ယါ​အ့​မ်​စ်​က​တဲာ်​က​တီၤ​ပာ်​ဝဲ​တၢ်​မၤ​လိ​လၢ​တၢ်​ကွၢ်​ပှၤ​သး​ပှၢ်, တၢ်​ကွၢ်​ဖိ​သၣ်, တၢ်​ဖံး​အီၣ်​မၤ​အီၣ်​တၢ်​အံး​က့ၤ​ကွၢ်​က့ၤ​တၢ်​ဒီး​တၢ်​ဂ့ၢ်​တၢ်​ကျိၤ​လၢ​လီ​အ​ကျိၤ​န့ၣ်​လီၤ.

Community colleges ​ပှၤ​တ​ဝၢ​ဖိ​ကၠိ​ဒိၣ်​ကၠိ​ထီ​တ​ဖၣ်

ပှၤ​တ​ဝၢ​ဖိ​ကၠိ​ဒိၣ်​ကၠိ​ထီ​တ​ဖၣ်​အိၣ်​သူၣ်​လီၤ​တၢ်​လီၢ်​လၢ​ဝံး​ထိ​ရံး​ယါ​ပူၤ

Council for Adult Education (CAE) ပၢ​ပြး​က​ရၢ​လၢ​ပှၤ​နီၢ်​ဒိၣ်​တၢ်​ကူၣ်​ဘၣ်​ကူၣ်​သ့​အ​ဂီၢ်

တၢ်​အ​ခီၣ်​ထံး​လၢ​မဲ​လ်​ဘၢ​ပူၤ CBD, CAE​က​တဲာ်​က​တီၤ​ပာ်​ဝဲ​လၢ​မၤ​အါ​ထီၣ်​နံၤ​ဖုၣ်​တၢ်​မၤ​လိ​ကျိၤ​ကျဲ​ဒီး​တၢ်​ရဲၣ်​တၢ်​ကျဲၤ​လၢ​နီၢ်​ဒိၣ်​အ​တၢ်​မၤ​လိ​န့ၢ်​တၢ်​အ​ဂီၢ်​လၢ​က​ဖျိ​ဝဲ​တီၤ​ထီ​ကၠိ​တၢ်​ကူၣ်​ဘၣ်​ကူၣ်​သ့​အ​ဂီၢ်​လီၤ.

Neighbourhood Houses and Learning Centre ခိၣ်​ဃၢၤ​ဟံၣ်​ဃီ​ဒီး​ပှၤ​တ​ဝၢ​ဖိ​တၢ်​မၤ​လိ​လီၢ်​ခၢၣ်​သး

တၢ်​နဲၣ်​ကျဲ​လၢ​ဟံၣ်​လၢ​ခိၣ်​ဃၢၤ​ဟံၣ်​ဃီ​လၢ​အီး​စ​ထြ့​လ်​ယါ​ပူၤ.

Skills Victoria

တၢ်​ဂ့ၢ်​တၢ်​ကျိၤ​လၢ​တၢ်​ကူၣ်​ဘၣ်​ကူၣ်​သ့​ဒီး​တၢ်​မၤ​လိ​အ​တ​ကွီၣ်​လၢ​အ​ဒုး​နဲၣ်​နၤ​လၢ​တၢ်​မၤ​လိ​အ​ကျိၤ​အ​ကျဲ​လၢ​ဟ့ၣ်​လီၤ​ပာ်​နၤ​တ​ဖၣ်

TAFE Courses Directory TAFE တၢ်​မၤ​လိ​အ​ကျိၤ​အ​ကျဲ​အ​တၢ်​ဟံး​စု​နဲၣ်​ကျဲ

ဃု TAFEတၢ်​မၤ​လိ​အ​ကျိၤ​အ​ကျဲ​လၢ​ဝံး​ထိ​ရံး​ယါ​အ​ပူၤ

Victorian Adult Literacy and Basic Education Council

ဝံး​ထိ​ရံး​ယါ​ပှၤ​နီၢ်​ဒိၣ်​တၢ်​မၤ​လိ​လံာ်​ဧိၤ​လဲၢ်​ဧိၤ​ဒီး​တၢ်​ကူၣ်​ဘၣ်​ကူၣ်​သ့​ဂံၢ်​ခီၣ်​ထံး​ပၢ​ပြး​က​ရၢ လံာ်​ဧိၤ​လဲၢ်​ဧိၤ​အ​ကျိၤ​အ​ကျဲ​ဒီး​တၢ်​သိၣ်​လိ​အ​လီၢ်​လၢ​ဝံး​ထိ​ရံး​ယါ​အ​ပူၤ.

ပှၤ​တ​ဝၢ​ဖိ​အ​တၢ်​မၤ​လိ​န့ၢ်​တၢ်​ကူၣ်​တၢ်​ဖး​လၢ​အ​ဂၤ​တ​ဖၣ်

ACEVic

တၢ်​က​ရၢ​က​ရိ​စိ​ရိၤ​လၢ​ပှၤ​နီၢ်​ဒိၣ်​ဒီး​ပှၤ​တ​ဝၢ​တၢ်​က​တဲာ်​က​တီၤ​လၢ​တၢ်​ကူၣ်​ဘၣ်​ကူၣ်​သ့​လၢ​ဝံး​ထိ​ရံး​ယါ​အ​ပူၤ.

Adult, Community and Further Education Board

မၤ​တၢ်​ဃုာ်​ဒီး​တၢ်​မၤ​လၢ​အ​နီၤ​ဖး​လိာ်​သး​က​လုာ်​က​လုာ်​လၢ​တၢ်​ကူၣ်​ထီၣ်​ဖး​လီၤ​ဒီး​ပှၤ​တ​ဝၢ​အ​တၢ်​ဒိၣ်​ထီၣ်​လဲၢ်​ထီၣ်​ဆူ​ညါ​ဘၣ်​ဃး ဒီး​ပှၤ​တ​ဝၢ​အ​တၢ်​လဲၤ​ထီၣ်​လဲၤ​ထီ​ခီ​ဖျိ​တၢ်​မၤ​လိ.

Victoria Online

Victorians ပ​ဒိၣ်​ပ​ပှၢ်​ဟ့ၣ်​ဝဲ​တၢ်​ဂ့ၢ်​တၢ်​ကျိၤ​လၢ​ပှၤ​နီၢ်​ဒိၣ်​ဒီး​ပှၤ​တ​ဝၢ​ဖိ​အ​တၢ်​ကူၣ်​ဘၣ်​ကူၣ်​သ့.

Migrant resource centres ပှၤ​ဟဲ​နုာ်​လီၤ​ကီၢ်​ပူၤ​သုး​လီၢ်​သုး​ကျဲ​အ​ဂီၢ်​တၢ်​မၤ​စၢၤ​ဝဲၤ​ကျိၤ

Diversitat ​ဒၤ​ဘၢ​စံ​ထဲး

Gippsland Multicultural Services ကံး​ဘ်​စ်​လဲ​န်​က​လုာ်​ဒူၣ်​တၢ်​မၤ​စၢၤ​က​ရၢ

Inner Western Migrant Resource Centre အံ​နၢ​မုၢ်​နုာ်​ပှၤ​ဟဲ​နုာ်​လီၤ​ကီၢ်​ပူၤ​သုး​လီၢ်​သုး​ကျဲ​အ​ဂီၢ်​တ​ဖၣ်​တၢ်​မၤ​စၢၤ​က​ရၢ

Migrant Information Centre (Eastern Melbourne) ပှၤ​ဟဲ​နုာ်​လီၤ​ကီၢ်​ပူၤ​သုး​လီၢ်​သုး​ကျဲ​တၢ်​ဟ့ၣ်​ထီၣ်​တၢ်​ဂ့ၢ်​တၢ်​ကျိၤ​ဝဲၤ​လီၢ်​ခိၣ်​သ့ၣ်

Migrant Resource Centre North West ပှၤ​သုး​လီၢ်​သုး​ကျဲ​တ​ဖၣ်​တၢ်​မၤ​စၢၤ​ဝဲၤ​ကျိၤ​ဖဲ​မုၢ်​နုာ်​က​လံၤ​စိး

New Hope Foundation နူ​ဟိး​ပ်​ဖီ​ဒ့​ၡၢၣ်​န်

Phoenix Westage Migrant Centre ဖိ​နံး​က​စ်​ဝဲး​စ်​ထ့း​မါ​က​ရဲး​စဲ​ထၢၣ်

South Eastern Region Migrant Resource Centre မုၢ်​ထီၣ်​က​လံၤ​ထံး​လီၢ်​က​ဝီၤ​မါ​က​ရဲး​ရံ​စီး​စ်​စဲ​ထၢၣ်

Spectrum Migrant Resource Centre စ​ပဲ​က​ထြၢ​မ်​မါ​က၇ဲး​ရံ​စီး​စ်​စဲ​ထၢၣ်