PDF​အ​လံာ်​ကျိာ်​ထံ​လၢ​က​ဘျံး​ပၤ​အံၤ (33kb)

TAS

တၢ်​ဟ့ၣ်​တၢ်​သိၣ်​လိ​ဒီး​တၢ်​ဆီၣ်​ထွဲ​အ​ကျိၤ​အ​ကျဲ​တ​ဖၣ်

နီၢ်​ဒိၣ်​တၢ်​ကူၣ်​ဘၣ်​ကူၣ်​သ့​လၢ Tasmania

တၢ်​မၤ​လိ​အ​ကျိၤ​အ​ကျဲ​အိၣ်​အါ​မး​လၢ​အ​အါ​န့ၢ်​ဒံး၈၀၀​အိၣ်​ဝဲ​လၢ Tasmania

ခိၣ်​ဃၢၤ​ဟံၣ်​ဃီ​တၢ်​က​ရၢ​က​ရိ​ဒီး​ပှၤ​တ​ဝၢ​ဖိ​တၢ်​မၤ​လိ​လီၢ်​ခၢၣ်​သး

Tasmanian​ပှၤ​တ​ဝၢ​ဖိ​တၢ်​က​ရၢ​က​ရိ​အိၣ်​ဒီး​လံာ်​နဲၣ်​ကျဲ​လၢ​တၢ်​လီၢ်​ခၢၣ်​စး​တ​ဖၣ်​ဖဲ Tasmanian

Tasmanian Polytechnic

မ့ၢ်​တၢ်​က​ရၢ​က​ရိ​အ​ဒိၣ်​က​တၢၢ်​တ​ခါ​လၢ​ဟ့ၣ်​ထီၣ်​တၢ်​သိၣ်​လိ​ဘၣ်​ဃး​ဒီး​တၢ်​လုၢ်​အီၣ်​သး​သ​မူ​တ​ဖၣ်. အိၣ်​စ့ၢ်​ကီး​တၢ်​ရဲၣ်​တၢ်​ကျဲၤ​အ​ဂၤ​ဒ်​တၢ်​ရဲၣ်​တၢ်​ကျဲၤ​အ​ခီၣ်​တ​ဃာ်​လၢ​ပှၤ​ဟဲ​နုာ်​လီၤ​အိၣ်​ဆိး​ထံ​လီၢ်​ကီၢ်​ပူၤ​တ​ဖၣ်​အ​ဂီၢ်.

Tasmanian Skills Institute Tasmanian တၢ်​သ့​တၢ်​ဘၣ်​အ​တၢ်​သူၣ်​ထီၣ်

Vocational training in Launceston.တၢ်​မၤ​အီၣ်​မၤ​အီ​အ​တၢ်​သိၣ်​လိ​လၢ Launceston

Other community learning resources ပှၤ​တ​ဝၢ​ဖိ​အ​တၢ်​မၤ​လိ​န့ၢ်​တၢ်​ကူၣ်​တၢ်​ဖး​လၢ​အ​ဃၣ်​ဃၢၤ

Tasmania Department of Education Tasmania​တၢ်​မၤ​လၢ​အ​နီၤ​ဖး​လိာ်​သး​တ​ဘျုး​က​လုာ်​အ​တၢ်​ကူၣ်​ဘၣ်​ကူၣ်​သ့

တၢ်​ဘျး​စဲ​ဆူ​ပှၤ​တ​ဝၢ​အ​တၢ်​ကူၣ်​ဘၣ်​ကူၣ်​သ့​တၢ်​ကူၣ်​တၢ်​ဖး​လၢ Tasmania​ပူၤ.

Skills Tasmania အ​တၢ်​သ့​တၢ်​ဘၣ်

တၢ်​ဂ့ၢ်​တၢ်​ကျိၤ​လၢ​ပ​ဒိၣ်​ပ​ပှၢ်​အ​တၢ်​မၤ​စၢၤ​လၢ​တၢ်​သိၣ်​လိ​ဘၣ်​ဃး​မၤ​အီၣ်​မၤ​အီ​ဒီး​တၢ်​သိၣ်​လိ​လၢ Tasmania အ​ပူၤ.

Migrant resource centres ပှၤ​ဟဲ​သုး​လီၢ်​သုး​ကျဲ​လၢ​ထံ​လီၢ်​ဃၣ်​ဃၢၤ​တၢ်​ဆီ​လီၤ​အ​တၢ်​ဖံး​တၢ်​မၤ​လီၢ်​ခၢၣ်​သး ( Tasmania က​လံၤ​စိး)

Migrant Resource Centre (Southern Tasmania) မါ​က​ရဲး​ရံ​စီး​စ်​စဲ​ထၢၣ်( Tasmania က​လံၤ​ထံး)