Western Australia

PDF​အ​လံာ်​ကျိာ်​ထံ​လၢ​က​ဘျံး​ပၤ​အံၤ (21kb)

WA

တၢ်​သိၣ်​လိ​ဒီး​ပှၤ​လၢ​အ​ဆီၣ်​ထွဲ​တၢ်​သိၣ်​လိ​တ​ဖၣ်

တၢ်​ဟ့ၣ်​တၢ်​သိၣ်​လိ​ဖဲ WA

တၢ်​ဂ့ၢ်​တၢ်​ကျိၤ​ဘၣ်​ထွဲ​ဒီး TAFE​ဒီး​ပှၤ​တ​ဝၢ​တၢ်​ကူၣ်​ဘၣ်​ကူၣ်​သ့​လၢ WA​အ​ပူၤ, ပၣ်​ဃုာ်​တၢ်​ဟံး​စု​နဲၣ်​ကျဲ​လၢ​တၢ်​သိၣ်​လိ​တ​ဖၣ် အ​ဂီၢ်

လီၢ်​က​ဝီၤ​ခိၣ်​ဃၢၤ​ဟံၣ်​ဃီ​တ​ဖၣ်​ဒီး​ပှၤ​တ​ဝၢ​တၢ်​မၤ​လိ​အ​လီၢ်​ခၢၣ်​သး

တၢ်​မၤ​လိ​လီၢ်​ခၢၣ်​သး​တၢ်​ဒုး​ဘၣ်​ဘျး​အံၤ​မ့ၢ်​ဝဲ​ကီၢ်​စဲၢ်​အ​မိၢ်​ပှၢ်​ဒီး​ဒုး​အိၣ်​ထီၣ်​တၢ်​လီၢ်​ခၢၣ်​စး​တ​ဖၣ်​လၢ Western Australia.အ​ပူၤ​န့ၣ်​လီၤ..

UWA ​တၢ်​လီၢ်​လၢ​အ​ဘၣ်​တၢ်​မၤ​အါ​ထီၣ်​အီၤ​တ​ဖၣ်

ပှၤ​တ​ဝၢ​အ Western Australia ဖၠၢ်​စိ​မိၤ​လၢ​အိၣ်​ဒီး​တၢ်​ရဲၣ်​တၢ်​ကျဲၤ​လၢ​အ​ဟ့ၣ်​ထီၣ်​တၢ်​သိၣ်​လိ​အါ​မံၤ​န့ၣ်​လီၤ.

Migrant resource centres မါ​က​ရဲး​ရံ​စီး​စ်​စဲ​ထၢၣ်

ဖြံ​မဲ​န်​တၢၤ​က​လုာ်​ဒူၣ်​လီၢ်​ခၢၣ်​သး

Metropolitan Migrant Resource Centre မဲ​ထြိ​ဖိ​လံ​တၢ​န်​မါ​က​ရဲး​ရံ​စီး​စ်​စဲ​ထၢၣ်