ဃု​ထံၣ်​န့ၢ်​တၢ်​ဆီၣ်​ထွဲ​တၢ်​သိၣ်​လိ​အ​ကျိၤ​အ​ကျဲ

PDF​အ​လံာ်​ကျိာ်​ထံ​လၢ​က​ဘျံး​ပၤ​အံၤ (25kb)

ဃု​တၢ်​သိၣ်​လိ​အ​ကျဲ​မ့​တ​မ့ၢ်​ပှၤ​လၢ​က​ဆီၣ်​ထွဲ​တၢ်​သိၣ်​လိ

ဃု​ကွၢ်​တၢ်​သိၣ်​လိ​အ​ဂ့ၢ်​အ​ကျိၤ​ဒီး​တၢ်​လီၢ်​တၢ်​ကျဲ​ဒီး​ပှၤ​လၢ​က​ဆီၣ်​ထွဲ​တၢ်​သိၣ်​လိ​လၢ​ကီၢ်​စဲၣ်​တ​ဘ့ၣ်​ဒၣ်​ဝဲ​အ​ပူၤ

ထံ​လီၢ်​ကီၢ်​ပူၤ​အ​တၢ်​ဒူး​ဘျး​စဲ

တၢ်​အ​ခိၣ်​သ့ၣ်​အ​က​လုာ်​က​လုာ်​လၢ​တၢ်​က​တီၤ​ပာ်​လၢ​ပှၤ​တ​ဝၢ​ဖိ​တ​ဖၣ်​လၢ​အ​အိၣ်​ဖျါ​ဒ်​လာ်​အ​သိး​အံၤ​ဃုာ်​ဒီး​ထံ​ကီၢ်​အ​တၢ်​ဒုး​စဲ​ဘူး​အ​မိၢ်​ပှၢ်​တ​ဖၣ်.

ပှၤ​တ​ဝၢ​ဖိ​ကၠိ​ဒိၣ်​ကၠိ​ထီ​တ​ဖၣ်

ပှၤ​တ​ဝၢ​ဖိ​ကၠိ​ဒိၣ်​ကၠိ​ထီ​တ​ဖၣ်​မ့ၢ်​ဝဲ​အါ​တ​က့ၢ်​တၢ်​က​တီၤ​ပာ်​လၢ​ပှၤ​တ​ဝၢ​ဖိ​တၢ်​ကူၣ်​ဘၣ်​ကူၣ်​သ့, လီၤ​ဆီ​ဒၣ်​တၢ်​လၢ New South Wales, Victoria​ဒီး​တၢ်​ဖံး​တၢ်​မၤ​တ​ဖၣ်​လီၤ.

အ​ဝဲ​သ့ၣ်​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်​မ့ၢ်​ဝဲ​ပှၤ​တ​ဝၢ​ဖိ​အ​ကၠိ​ဒိၣ်​ကၠိ​ထီ​တ​ဖၣ်​လၢ​အီး​စ​ထြ့​လ်​ယါ​န့ၣ်​လီၤ.

http://www.cca.edu.au

ဟံၣ်​လၢ​ပ​ခိၣ်​ပ​ဃၢၤ(Neighbourhood houses) ဒီး​ပှၤ​တ​ဝၢ​ဖိ​တၢ်​မၤ​လိ​လီၢ်​ခၢၣ်​သး

ပှၤ​တ​ဝၢ​ဖိ​လီၢ်​ကျဲ​လီၤ​ဆီ​တၢ်​ဖံး​တၢ်​မၤ​အံၤ​လဲၤ​သး​လၢ​တၢ်​က​ရၢ​က​ရိ​က​တဲာ်​က​တီၤ​ပာ်​ဝဲ​လၢ​ဘၣ်​ဃး​တၢ်​ရ့​လိာ်​မၤ​သ​ကိး​တၢ်,

တၢ်​ကူၣ်​ဘၣ်​ကူၣ်​သ့​ဒီး​တၢ်​လိာ်​ကွဲ​အ​တၢ်​ဟူး​တၢ်​ဂဲၤ​တ​ဖၣ်​လၢ​တၢ်​တူၢ်​လိာ်​မုုာ်, ခိၣ်​ဃၢၤ​တၢ်​မၤ​စၢၤ​န့ၣ်​လီၤ.

အီး​စ​ထြ့​လ်​ယါ​ဟံၣ်​ခိၣ်​ဟံၣ်​ဃၢၤ​ဒီး​လီၢ်​ခၢၣ်​သး​တၢ်​အိၣ်​ဖှိၣ်​ရိ​ဖှိၣ်​ပာ်​ဖျါ​ဝဲ​အါ​န့ၢ်​ဒံး​ထံ​ကီၢ်​တၢ်​က​ရၢ​က​ရိ၁,၀၀၀​ဂၤ​န့ၣ်​လီၤ.

http://www.anhlc.asn.au/about-anhca

TAFE

တၢ်​ရဲၣ်​တၢ်​ကျဲၤ​လၢ​တၢ်​သ့​တၢ်​ဘၣ်​ဒီး​ခါ​ဆူ​ညါ TAFE အ​တၢ်​ကူၣ်​ဘၣ်​ကူၣ်​သ့​တၢ်​က​တဲာ်​က​တီၤ​ပာ်​လၢ​တၢ်​ဖံး​တၢ်​မၤ​ဆူ​ညါ​လံာ်​အုၣ်​သး​အ​တၢ်​မၤ​လိ(ဒုး​နဲၣ်​ကျဲ​ဆူ​လံာ်​တၢ် သ့​တၢ်​ဘၣ်​အ​တၢ်​ပာ်​ဖျါ)ဒ်​သိး​က​ရဲၣ်​လီၤ​အါ​ထီၣ်​သး​လၢ​နံၤ​ဖုၣ်​တၢ်​မၤ​လိ​အ​ကျိၤ​အ​ကျဲ​န့ၣ်​လီၤ. တၢ်​ဒုး​ဘၣ်​ဘျး​ဆTAFEတ​ပ ယူာ်​ဃီ​လၢ​တၢ်​က​တဲာ်​က​တီၤ​ပာ်​ဝဲ​လၢ​ကီၢ်​စဲၢ်​ဖိ​တ​ဘ့ၣ်​စုာ်​စုာ်​န့ၣ်​လီၤ.

Literacy and numeracy courses လံာ်​ဧိၤ​လဲၢ်​ဧိၤ​ဒီး​နီၢ်​ဂံၢ်​နီၢ်​ဒွး​အ​ကျိၤ​အ​ကျဲ ထံ​ကီၢ်​ဖိ​လၢ​ပှၤ​နီၢ်​ဒိၣ်​ဂီၢ်​နီၢ်​ဂံၢ်​နီၢ်​ဒွး​ဒီး​လံာ်​ဧိၤ​လဲၢ်​ဧိၤ​လၢ​တၢ်​ဂ့ၢ်​တၢ်​ကျိၤ​လၢ​တၢ်​က​တဲာ်​က​တီၤ​ပာ်​ဝဲ​အ​ကျိၤ​အ​ကျဲ​လၢ​ထံ​ကီၢ်​ဖိ​တ​ဘ့ၣ်​စုာ်​စုာ်. တၢ်​အ​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်​လၢ​ထံ​ကီၢ်​န့ၣ်​မ့ၢ်​ဝဲ​အီး​စ​ထြ့​လ်​ယါ​ပှၤ​ကူၣ်​လိာ်​တၢ်​က​ရၢ​လၢ​ပှၤ​နီၢ်​ဒိၣ်​အ​လံာ်​ဧိၤ​လဲၢ်​ဧိၤ​အ​ဂီၢ်.

http://www.acal.edu.au

လံာ်​ရိ​ဒၢး

က​မျၢၢ်​လံာ်​ရိ​ဒၢး​ဘၣ်​တၢ်​က​တဲာ်​က​တီၤ​ရဲၣ်​လီၤ​အီၤ​လၢ​တၢ်​ကူၣ်​ဘၣ်​ကူၣ်​သ့​အ​တၢ်​ဟူး​တၢ်​ဂဲၤ​လၢ​ပှၤ​တ​ဝၢ​ဖိ​လီၢ်​ဟီၣ်​က​ဝီၤ​အ​ဂီၢ်​လီၤ. Australian လံာ်​ရိ​ဒၢး​ကျဲ​ပဲ​တြီ​ဘၣ်​တၢ်​ဟ့ၣ်​ခွဲး​လၢ​န​ဃု​သ့ၣ်​ညါ​န​လံာ်​ရိ​ဒၢး​လၢ​န​ဟီၣ်​က​ဝီၤ​အ​ဂီၢ်​လီၤ.

http://www.nla.gov.au/apps/libraries?action=LibSearch

Migrant resource centres ပှၤ​ဟဲ​သုး​လီၢ်​သုး​ကျဲ​လၢ​ထံ​လီၢ်​ဃၣ်​ဃၢၤ​တၢ်​ကူၣ်​တၢ်​ဖး​အ​လီၢ်​ခၢၣ်​သး​တ​ဖၣ်

ပှၤ​ဟဲ​သုး​လီၢ်​သုး​ကျဲ​လၢ​ထံ​လီၢ်​ဃၣ်​ဃၢၤ​တၢ်​ကူၣ်​တၢ်​ဖး​အ​လီၢ်​ခၢၣ်​သး​တ​ဖၣ်​တၢ်​က​တဲာ်​က​တီၤ​ဖံး​တၢ်​မၤ​ဒီး​မၤ​စၢၤ​ဆူ​ပှၤ​ဟဲ​သုး​လီၢ်​ကျဲ​တ​ဖၣ်​ဒီး​ပှၤ​ဘၣ်​ကီ​ဘၣ်​ခဲ​လၢ​အ​ပၣ်​ဃုာ်​ဒီး​အဲ​က​လံး​ကျိာ်​ဒီး​တၢ်​အ​ကျိၤ​အ​ကျဲ​လၢ​အ​ဂၤ​တ​ဖၣ်​န့ၣ်​လီၤ The umbrella body​လၢ​တၢ်​က​ရၢ​က​ရိ​တၢ်​မၤ​သ​ကိး​တၢ်​ဒီး​ပှၤ​ဘၣ်​ကီ​ဘၣ်​ခဲ​ဒီး asylum seekers​န့ၣ်​မ့ၢ်​ပှၤ​ဘၣ်​ကီ​ဘၣ်​ခဲ​ကီၢ်​အီး​စ ထြ့​လ်​ယါ​ကီၣ်​ကး​က​ရၢ​န့ၣ်​လီၤ.

http://www.refugeecouncil.org.au

University of the Third Age (U3A) ဖၠၣ်​စိ​မိၤ​လၢ​ပှၤ​သး​ပှၢ်​ဂီၢ်

U3A​မ့ၢ်​ဝဲ​ထံ​ကီၢ်​ကိး​ဘ့ၣ်​အ​တၢ်​ဟူး​တၢ်​ဂဲၤ​လၢ​ဟ့ၣ်​ဂံၢ်​ဟ့ၣ်​ဘါ​ပှၤ​သး​ပှၢ်​လၢ​အ​နံၣ်၅၀​ဆူ​ဖီ​ခိၣ်​လၢ​အ​တၢ်​ဖံး​တၢ်​မၤ​ပှဲၤ​ပှဲၤ​တ​အိၣ်​တ​ဖၣ်​လၢ​က​ဟံး​န့ၢ်​တၢ်​အိၣ်​မူ​အ​တၢ်​မၤ​လိ​န့ၢ်​တၢ်​အ​တၢ်​ဟူး​တၢ်​ဂဲၤ​တ​ဝာ်​န့ၣ်​လီၤ. လၢ​ဝဲး​ဘ်​ပူၤ​ပၣ်​ဃုာ်​ဒီး​တၢ်​ဟံး​စု​နဲၣ်​ကျဲ​လၢ​က​ဝီၤ​အ ပူၤ U3A​က​ရူၢ်​တ​ဖၣ်​န့ၣ်​လီၤ.

http://www.u3aonline.org.au

Adult Learning Australia နီၢ်​ဒိၣ်​တၢ်​မၤ​လိ​န့ၢ်​တၢ်​လၢ​ကီၢ်​အီး​စ​ထြ့​လ်​ယါ​ပူၤ

နီၢ်​ဒိၣ်​တၢ်​မၤ​လိ​န့ၢ်​တၢ်​လၢ​ကီၢ်​အီး​စ​ထြ့​လ်​ယါ​ပူၤ ALA မ့ၢ်​ဝဲ​ထံ​ကီၢ်​အ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်​လၢ​ပှၤ​သး​ပှၢ်​မၤ​လိ​ဝဲ​တ​ဖၣ်​လီၤ.

http://www.ala.asn.au

Courses Australia အီး​စ​ထြ့​လ်​ယါ​တၢ်​အ​ကျိၤ​အ​ကျဲ

ဘၣ်​ဃး​ဒီး​တၢ်​ပ​နံာ်​တၢ်​ကၤ​တၢ်​အ​လီၢ်​အ​စှၤ​က​တၢၢ်​အီး​စ​ထြ့​လ်​ယါTAFEဒီး​ဖၠၣ်​စိ​မိၤ​ကၠိ​တ​ဖၣ်​ဒီး​တၢ်​က​တဲာ်​က​တီၤ​န့ၢ်​အီၤ​ဟံး​စု​နဲၣ်​ကျဲ​အ​ကျိၤ​အ​ကျဲ​အါ​န့ၢ်​ဒံး၁၀,၀၀၀​ဒံး​လီၤ.

http://www.courses.com.au