ဘၣ်​ထွဲ​ဒီး​က​ဘျံး​ပၤ​အ​ဝဲ​အံၤ

လၢ​နံ (Lerni)ဝဲး​ဘ်​လၢ​အ​မ့ၢ်​ကျိာ်​အါ​က​လုာ်​အ​ဂီၢ်​တၢ်​ဆဲး​ကျိး​လၢ အီ​န်​လဲ​လံာ်​လဲၢ်​တၢ်​ဂ့ၢ်​တၢ်​ကျိၤ​တ​ဖၣ်​လၢ​အ့​စံ​အံ(Adult Community Education)အိၣ်​ဒီး​တၢ်​ရဲၣ်​တၢ်​ကျဲၤ​လၢ​မၤ သ​ကိး​တၢ်​ဒီး​ပှၤ​တ​ဝၢ​တ​ဖၣ်​ခဲ​လၢာ်​လၢ​ကီၢ်​အီး​စ​ထြ့​လံ​ယါ​အ​ပူၤ​အံၤ​လီၤ.

ဝဲၣ်​ဘ်​က​ဘျံး​တ​ဖၣ်​အံၤ​ဘၣ်​တၢ်​ရၤ​လီၤ​အီၤ​ဖဲ​ပှၤ​ဒိၣ်​တုာ်​ခိၣ်​ပှဲၤ​တ​ဖၣ် အ​တၢ်​မၤ​လိ​အ​နွံ​ဖဲ​လါ​စဲး​ပ​ထဲ​ဘၢၣ်,၂၀၁၀​အ​တီၢ်​ပူၤ​အံၤ​န့ၣ်​လီၤ.

လၢ​နံ​မ့ၢ်​အဲ​စ​ပ​ရါ​တိၤ​ကျိာ်​အ​ခီ​ပ​ညီ​မ့ၢ်​ဝဲ​တၢ်​မၤ​လိ​မၤ​ဒိး​န့ၣ်​လီၤ.

ဝဲး​ဘ်​က​ဘျံး​တ​ဖၣ်​အံၤ​အိၣ်​ဒီး​တၢ်​ရဲၣ်​တၢ်​ကျဲၤ​တ​ဖၣ်​ဒ်...

  • တၢ်​ဂ့ၢ်​တၢ်​ကျိၤ​တ​ဖၣ်​ဟ့ၣ်​ထီၣ်​တၢ်​ဂ့ၢ်​အ​ကါ​ဒိၣ်​ဒ်​ပှၤ​ဒိၣ်​တုာ်​ခိၣ်​ပှဲၤ​တ​ဖၣ် အ​တၢ်​မၤ​လိ​ခီ​ဖျိ(HTML), တၢ်​ဂီၤ​မူ​တ​ဖၣ်​ဒီး​တၢ်​ဂ့ၢ်​တၢ်​ကျိၤ​လၢ​တၢ်​ဟံး​န့ၢ်​အီၤ သ့​လၢ​အံ​ထၢ​နဲး​အ​ပူၤ​တ​ဖၣ်​န့ၣ်​လီၤ.
  • ကျိာ်​တ​ဖၣ်​ပၣ်​ဃုာ်​အဲ​က​လံး​ကျိာ်,ဒီး​တၢ်​က​တိၤ​ကျိာ်​လၢ​ပှၤ​တ​ဝၢ​လၢ​အ ဟဲ​ဆီ​လီၤ​အ​သး​သီ​တ​ဖၣ်​ဒ်​အ​မ့ၢ်​အဲ​ဖြံ​ကၤ, ကီၢ်​အ့​ၡၢ်​အ​ခၢၣ်​သး​တ​ဖၣ်​ဒီး မုၢ်​ထီၣ်​က​လံၤ​ထံး​အ့​ၡၢ်​တ​ဖၣ်​န့ၣ်​လီၤ.
  • တၢ်​မၤ​လိ​ထီၣ်​သီ​ခီ​ဖၠူ​ထၢၣ်​လံာ်​က​တြူၢ်​တ​ဖၣ်​တၢ်​က​ဒုး​အိၣ်​ထီၣ်​အီၤ​လၢ​ဝဲး အ​ပူၤ​လၢ​တၢ်​က​သိၣ်​လိ​အ့​စံ​အံ(ACE)တၢ်​က​ရၢ​က​ရိ​တ​ဖၣ်​အ​ဂီၢ်​န့ၣ်​လီၤ.
  • ကီၢ်​စဲၢ်​တ​ဘ့ၣ်​ဒီး​တ​ဘ့ၣ်​တၢ်​သိၣ်​လိ​တၢ်​ပီး​တၢ်​လီ​လၢ​အ​ပၣ်​ဃုာ်​တၢ်​ဆဲး​ကျိး ဒီး​တၢ်​လီၢ်​က​ရၢ​အ​ဂၤ​တ​ဖၣ်, ပှၤ​လၢ​အ​ကွၢ်​ထွဲ​အ့​စံ​အံ​ဒီး​တၢ်​ဆီၣ်​ထွဲ​တၢ်​က​ရၢ က​ရိ​တ​ဖၣ်​န့ၣ်​လီၤ.

တၢ်​တိာ်​ကျဲၤ​တ​ခါ​အံၤ​ဘၣ်​တၢ်​ဆီၣ်​ထွဲ​အီၤ​လၢ​ခီ​မၢ​ဝဲး​ပ​ဒိၣ်​ခီ​ဖျိ​ကူၣ်​သ့​ဆဲး​လၤ ဝဲၤ​ကျိၤ, တၢ်​ဃု​ဖံး​ဃု​မၤ​ဒီး​တၢ်​မၤ​လီၢ်​အ​တၢ်​ရ့​လိာ်​ဝဲၤ​ကျိၤ​တ​ဖၣ်​ဒီး​တၢ်​လီၢ်​တ​ဖၣ် ဘၣ်​တၢ်​မၤ​ဒိၣ်​ထီၣ်​လဲၤ​ထီၣ်​ဒီး​တၢ်​ကွၢ်​ထွဲ​အီၤ​လၢ​ဝံၣ်​နဲး(Vicnet)ကီၢ်​စဲၢ် လံာ်​ရိ​ဒၢး​လၢ​ဝံး​က​ထိ​ရံ​ယါ​အ​ပူၤ​လီၤ. တၢ်​ဆီၣ်​ထွဲ​လုၢ်​ပှ့ၤ​ဒိၣ်​လၢ​တၢ်​တိာ်​ကျဲၤ​အံၤ အ​ဂီၢ်​ဘၣ်​တၢ်​ဆီၣ်​ထွဲ​မၤ​စၢၤ​အီၤ​လၢ AMESန့ၣ်​လီၤ.