တၢ်​ဂ့ၢ်​ဆှၢ​နုာ်​တ​ဖၣ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

PDF​အ​လံာ်​ကျိာ်​ထံ​လၢ​က​ဘျံး​ပၤ​အံၤ (22kb)

ပှၤ​ဒိၣ်​တုာ်​ခိၣ်​ပှဲၤ​အ​ဂီၢ်​တၢ်​သိၣ်​လိ​အ​နွံ​အ​က​တီၢ်​တၢ်​က​မၤ​လၤ​က​ပီၤ​ဘၣ်​ပှၤ​နီၢ်​ဒိၣ်​တ​ဖၣ်​တၢ်​သိၣ်​လိ​တၢ်​ခွဲး​တၢ်​ယာ်​လၢ​တၢ်​ပာ်​လုၢ် ပာ်​ပှ့ၤ​အီၤ​လၢ​တၢ်​ထံၣ်​န့ၢ်​အီၤ​သ့​ဖဲ​ကီၢ်​အီး​စ​ထြ့​လ်​ယါ​အ​ပူၤ​အံၤ​န့ၣ်​လီၤ.

ပှၤ​တ​ဝၢ​တၢ်​ကူၣ်​ဘၣ်​ကူၣ်​သ့​အံၤ​ဘၣ်​တၢ်​အိး​ထီၣ်​တၢ်​ခွဲး​တၢ်​ယာ်​လၢ​ပှၤ​ကိး​ဂၤ​သး​ပှၢ်​ဖိ​သၣ်​အ​ဂီၢ်​ဒီး​တၢ်​ကူၣ်​ဘၣ်​ကူၣ်​သ့​အ​ကျိၤ​အ​ကျဲ​န့ၣ်​လီၤ. တ​နံၣ်​အ​တီၢ်​ပူၤ​ဒၣ်​ဝဲ​ပှၤ​အီး​စ​ထြ့​လ်​ယါ​ထံ​ဖိ​ကီၢ်​ဖိ​လၢ​အ​က​ယၤ​က​ထိ​တ​ဖၣ်​မၤ​လိ​ဘၣ်​မုၢ်​ကျိၤ​ဝဲၤ​ကွာ်​တၢ်​သ့​ထီၣ်​ဘၣ် ထီၣ်, တၢ်​သူၣ်​တၢ်​ဖျး​ဒီး​တၢ်​ဃု​ကျိၣ်​စ့​ဂ့ၢ်​ဝီ, ခီ​ဖၠူ​ထၢၣ်​တၢ်​သိၣ်​လိ, တၢ်​စု​သ့​ခီၣ်​ဘၣ်, တၢ်​သူၣ်​ဝံၣ်​သး​ဆၢ, တၢ်​အိၣ်​ဆူၣ်​အိၣ်​ချ့, တၢ်​ဖီ​အီၣ်​တ့ၤ​အီၣ်,ဒီး​ကျိာ်​တ​ဖၣ်​ခီ​ဖျိ​ပှၤ​တ​ဝၢ​တၢ်​ကူၣ်​ဘၣ်​ကူၣ်​သ့​အ​ကျိၤ​အ​ကျဲ​တ​ဖၣ်​အံၤ​အ​ဃိ​န့ၣ်​လီၤ.

ပှၤ​တ​ဝၢ​တၢ်​ကူၣ်​ဘၣ်​ကူၣ်​သ့​အံၤ​တ​မ့ၢ်​တၢ်​လၢ​အ​ပှ့ၤ​ဒိၣ်​ဝဲ​ဘၣ်​ဒီး​ဘၣ်​တၢ်​ဟ့ၣ်​လီၤ​တၢ်​ခွဲး​တၢ်​ယာ်​လၢ​အ​ဂ့ၤ, ပၣ်​ဃုာ်​ပှၤ​တ​ဝၢ​ဖၠၢ်​စိ​မိၤ​တ​ဖၣ်, လီၢ်​က​ဝီၤ​ခိၣ်​ဃၢၤ​အ​ဟံၣ်​တ​ဖၣ်, လံာ်​ရိ​ဒၢး​ဒီး TAFE​န့ၣ်​လီၤ. တၢ်​က​ရၢ​က​ရိ​လၢ​အ​ကွၢ်​ထွဲ​ပှၤ​ဟဲ​နုာ်​လီၤ​ကီၢ်​ပူၤ​သုး​လီၢ်​သုး ကျဲ​တ​ဖၣ်​အ​ဂီၢ်​ဒုး​အိၣ်​ထီၣ်​တၢ်​ကူၣ်​သ့​တၢ်​ရဲၣ်​တၢ်​ကျဲၤ​တ​ဖၣ်,ဒီး​အ​ဝဲ​သ့ၣ်​က​ဃု​ထံၣ်​န့ၢ်​န​ဂီၢ်​တၢ်​သိၣ်​လိ​တ​ခါ​ခါ​လၢ​က​မၤ​ပှဲၤ​န​တၢ်​လိၣ်​ဘၣ်​သ့​ဝဲ​လီၤ. န​နုာ်​ပၣ်​ဃုာ်​လၢ​တၢ်​ဟူး​တၢ်​ဂဲၤ​တ​ဖၣ်​အ​က​ရူၢ်​အ​ပူၤ, တ​နံၤ​အ​ဂီၢ်​တၢ်​သိၣ်​လိ​ဖုၣ်, မ့​တ​မ့ၢ်​တၢ်​သိၣ်​လိ​လၢ​တၢ်​က​ဆဲး​မၤ​အီၤ​စှၤ​နွံ​အ​တီၢ်​ပူၤ​မ့​တ​မ့ၢ်​စှၤ​လါ​အ​တီၢ်​ပူၤ​သ့​ဝဲ​လီၤ.

ပှၤ​တ​ဝၢ​အ​တၢ်​ကူၣ်​ဘၣ်​ကူၣ်​သ့​လၢ​တၢ်​တ​ပာ်​ပ​နီၣ်​အီၤ​တ​ဖၣ် (တၢ်​သိၣ်​လိ​လၢ​တၢ်​တ​ပာ်​ပ​နီၣ်​အီၤ) က​မ့ၢ်​တၢ်​က​တဲၤ​က​တီၤ​အ​ကျဲ လၢ​က​ဒုး​သ့​ထီၣ်​ဘၣ်​နၤ​လၢ​ခါ​ဆူ​ညါ​တၢ်​ကူၣ်​ဘၣ်​ကူၣ်​သ့​အ​ဂီၢ်, တၢ်​ဃု​ဖံး​ဃု​မၤ, မ့​တ​မ့ၢ်​တၢ်​ဆီ​တ​လဲ​တၢ်​လုၢ်​အီၣ်​သး​သ​မူ​အ​ကျဲ​တ​ဖၣ်​အ​တၢ်​ဆီ​တ​လဲ​အ​သး​န့ၣ်​လီၤ. တၢ်​သိၣ်​လိ​နံၤ​ဖုၣ်​တ​ဖၣ်​အံၤ​က​မၤ​စၢၤ​နၤ​ဒ်​သိး​န​က​သ့​အါ​ထီၣ်​တၢ်​သ့​စု​ခီၣ်​ဘၣ်​ဒီး​မၤ​သ့​အါ ထီၣ်​န​တၢ်​သ့​တၢ်​ဘၣ်, ဟး​ဃု​သ့ၣ်​ညါ​အါ​ထီၣ်​နီၢ်​က​စၢ်​တၢ်​သး​စၢၢ်​ဆၢ​တ​ဖၣ်, မၤ​ဂ့ၤ​ထီၣ်​န​တၢ်​ဆဲး​ကျိး​အ​တၢ်​သ့​တၢ်​ဘၣ်​တ​ဖၣ်​ဒီး​ထံၣ်​လိာ်​သး​ဒီး​ပှၤ​အ​ဂၤ​တ​ဖၣ်​လၢ​န​ပှၤ​တ​ဝၢ​အ​ပူၤ​သ့​ဝဲ​န့ၣ်​လီၤ. န​က​သ့ၣ်​ညါ​အါ​ထီၣ်​ဘၣ်​အီး​စ​ထြ့​လ်​ယါ​အ​တၢ်​ကူၣ်​ဘၣ်​ကူၣ်​သ့ အ​ကျိၤ​အ​ကျဲ​တ​ဖၣ်​ဒီး​ဒုး​ဂုၤ​ထီၣ်​ပ​သီ​ထီၣ်​နီၢ်​က​စၢ်​တၢ်​နာ်​န့ၣ်​လီၤ​သး​လၢ​က​မၤ​လၢ​ပှဲၤ​တၢ်​ခွဲး​တၢ်​ယာ်​အ​သီ​လၢ​တၢ်​မၤ​ဒီး​တၢ်​မၤ​လိ​အ​ပူၤ​တ​ဖၣ်​န့ၣ်​လီၤ.

မၤ​န့ၢ်​အီၣ်​ကဲ​လၢ​န​တၢ်​မၤ​လိ​သး​သ​မူ​အ​တၢ်​လဲၤ​ကျဲ​ဒီ​တ​က​တီၢ်​ညါ​အ​ပူၤ.