ابالت نئو سوت ویلز

NSW

کورسها و تهیه کنندگان آنها

نقل pdf این صفحه (82kb)

کالجهائی عمومی

کالجهائی عمومی آسترالیا Community Colleges Australia یک کتاب راهنما ی کامل کالجها را در ایالت ئیو سوت ویلز دارد.

http://www.cca.edu.au/main/?c=sb-plugin-gocontacts&sb-plugin-gocontacts_task=get_search_item

مکتب ملی آرتNational Art School

کورسهائی کوتاه مدت را برای هنر هائی بصری تهیه میکند.

http://www.nas.edu.au

Neighbourhood Houses and Community Learning Centre

مراکز عمومی آموزش

اتحادیهء خدمات محلی Local Community Services Association

اتحادیهء خدمات محلی راهنمائی مراکز مجاورت را در ایالت نئو سوت ویلز فراهم میکند.

http://www.lcsa.org.au/find-a-centre.html

در ایالت نئو سوت ویلزAMES

این مئوسسه مربوط به حکومت ایالت نئو سوت ویلز است که کورسهائی لسان انگلیسی را برای مهاجرین ، پناهنده ها و متعلمین دیگر فراهم میکند.

http://www.ames.edu.au

در ایالت نئو سوت ویلزTAFE

معلومات در بارهء کورسهائی را در ایالت نئو سوت ویلز تهیه میکند.

http://www.tafensw.edu.au

مراکز دیگر آموزشی

شورائی سواد آموزی و حساب برای کلان سالان در ایالت نیو سوت ویلز

یک مقام متخصص و بلند رتبه از معلمین ، کارمندان و سایر علاقه مندان که در ساحهء سواد آموزی و حساب برای کلان سالان علاقه مند باشند در ایالت نیو سوت ویلز از آنها نمایندگی میکند.

http://www.nswalc.uts.edu.au/index.html

دیپارتمنت تعلیم و آموزش ایالت نیو سوت ویلز

شعبهء تعلیم برای کلان سالان جامعه تعلیمات عمومی را انکشاف میدهد ، از کالجهائی که به آنها سرمایه گذاری شده حمایت میکند و معلومات و راهنمائی را در مورد تعلیم برای عموم در ایالت نیو سوت ویلز فراهم میکند.

http://www.ace.nsw.gov.au

مراکز خدمات برای مهاجرین

مرکز پناه جویان

http://www.asylumseekerscentre.org.au

خدمات گوناگون در اوبورن

http://www.amrc.org.au

مرکز خدمات برای مهاجرین در فیرفیلد

http: //cabracc.org.au/fmrc/index.htm

خدمات چند فرهنگی ایلاوارا

http://www.ims.org.au

مرکز خدمات مهاجرین در لیور پول

http:lmrc.org.au

خدمات مختلف مکآرتر

http://www.mdsi.org.au

مرکز خدمات مهاجرین مترو

http://www.metromrc.org.au

مایگرنت لینک

http://www.Migrantlink.org

خدمات جا بجائی شمال

http://www.nsservices.com.au

مرکز خدمات مهاجرین در سنت جورج

http://www.sgmrc.org.au

خدمات اجتماعی چندین فرهنگی سیدنی

http://www.sydneymcs.org.au

خدمات چندین فرهنگی سیدویست

http://www.sydwestmci.org.au

مرکز کمک به مهاجرین هولروئیدو پاراماتا

http://www.thhpmrc.org.au