آسترالیائی جنوبی

SA

کورسها و تهیه کنندگان آنها

نقل pdf این صفحه(PDF 86kb)

تهیه کنند گان تعلیمات جامعهء کلان سالان

راهنمائی تهیه کنند گان تعلیمات کلان سالان در آسترالیائی جنوبی

http:www.saworks.sa.gov.au/informationfor/Communities/AdultCommunityEducation/AdultCommunityEducationProviders/tabid/194/Default.aspx

اتحادیهء اجتماعی منطقوی و مراکز آن

لستهائی مراکز در آسترالیائی جنوبی.

http://www.canh.asn.au/centres-houses.aspx

شورائی آسترالیائی جنوبی برای سواد آموزی کلان سالان

لستهائی پروگرام سواد آموزی در آسترالیائی جنوبی

http://www.sacal.sa.edu.au

TAFEدر آسترالیائی جنوبی

TAFE SA

کورسهائی تف بخصوص کورسهائی کوتاه مدت در آسترالیائی جنوبی را در اینجا بیابید.

http://www.tafe.sa.edu.au

در آسترالیائی جنوبی WEA

WEA South Australia

یکی از تهیه کنندگان مهم برای جامعهء کلان سالان است که ، 1800 کورسهائی کوتاه مدت را در ادیلاید فراهم میکند.

http://www.wea-sa.com.au

منابع دیگر آموزشی

دیپارتمنت تعلیمات بیشتر ، کاریابی ، ساینس و تکنولوژی

معلومات در بارهء تعلیم جامعهء کلان سالان در آسترالیائی جنوبی.

http://www.saworks.sa.gov.au/informationfoe/Communities/Adult CommunityEducation/tabid/89/Default.aspx

مراکز کمک به مهاجرین

Migrant Resource Centre of South Australia

http://www.mrcsa.com.au