آسترالیائی غربی

WA

کورسها و تهیه کنندگان آنها

نقل pdf این صفحه(PDF 68kb)

آموزش در آسترالیائی غربی

معلومات در بارهء TAFE و تعلیمات عمومی در آسترالیائی غربی به شمول راهنمائی کورسها.

http://www.trainingwa.gov.au

مرکز آموزش مردم منطقه ء همجوار

ارتباط مرکز آموزش عبارت از مقام بلند ایالت است و لست مراکز آموزش در آسترالیائی غربی را فراهم میکند.

http://www.learningcentrelink.asn.au/index.php?option=com_contact&view=catagory&catid=o&ltemid=2

UWA Extension

بخش خدمات اجتماعی پوهنتون آسترالیائی غربی به تعداد زیاد کورسها را تهیه میکند.

http://www.extension.uwa.edu.au

مرکز کمک به مهاجرین

مرکز چندین فرهنگی فریمنتل

http://www4.fmcwa.com.au

مرکز خدمات مهاجرین میتروپولیتین

http://www.mmrcwa.org.au