کوینزلند

QLD

کورسها و تهیه کننده های آنها

نقل pdf این صفحه(PDF 77kb)

شورائی آموزش لایف لانگ کوینزلند

Lifelong Learning Council Queensland

سازمانی با مقام بلند برای آموزش کلان سالان در کوینزلند میباشد که راهنمائی تعلیمات کلان سالان و جامعه را تهیه میکند.

http://www.llcq.org.au/eddb/public_search_courses.asp

شبکهء آموزش کوینزلند

Learning Network Queensland

یک شبکهء از مراکز آموزش است که هدف آن افزایش فرصتهائی آموزش برای مردم منطقه ، دهات و مناطق دور افتاده ء کوینزمند میباشد.

http://www.ing.net.au/courses

انجمن کالج زراعتی آسترالیا

Australian Agricultural College Corporation

آموزشهائی زراعتی به شمول کورسهائی کوتاه مدت را تهیه میکند.

http://www.agriculturalcollege.qld.au

تف کوینزلند

Queensland TAFE

در بارهء سازمان تف و کورسها در کوینزلند معلومات ارائه میکند.

http://www.tafe.qld.gov.au

کورسهائی عمومی دیگر

Other community learning resources

دیپارتمنت تعلیم و آموزش کوینزلند

Queensland Department of Education and Training

معلومات در بارهء آموزش حرفه وی در کوینزلند.

http://www.training.qld.gov.au

اتحادیهء مراکز اجتماعی و شبکهء حمایت از خانواده ها

Community Centres and Family Support Network Association

یک شبکهء از موسسات که به ارائهء خدمات در بین مراکز خدمات اجتماعی ، مراکز همجوار و خدمات حمایت خانواده مشغول است.

http://ccfsnaq.org

مراکز خدمات مهاجرین

Migrant Resource Centres

خدمات مهاجرین سنتاکر کایرن - خدمات استقرارمهاجرن

Centacare Cairns – Migrant Settlement Services

http://www.migrantservices.org

مرکز رسیدگی به زندگی دهاتی چندین فرهنگی

Centre for Multicultural Pastoral Care

http://www.multiculturalcare.org.au

مجمع عمومی اینالا

Inala Community House

http://www.southwestneighbouring communities.com.au

مرکز خدمات مهاجرین منطقهء لوگان و بین لی

Logan and Beenleigh Migrant Resource Centre

http://accesservicesinc.org.au

سازمان مرکز مهاجرین

Migrant Centre Organisation

http://www.migrantcentre.org

مرکز خدمات مهاجرین مناطق تاونزویل- تارینگووا

Migrant Ressource Centre Townsville-Thuringowa

http://www.townsville-mrc.org

پروگرام استقرار مهاجرین واید بی

Migrant Settlement Program Wide Bay

http://www.hbnc.com.au/joomla/content/view/64/100

اتحادیهء انکشاف اجتماعی مونت ایسا

Mount Isa Community Development Association

http://www.micda.org.au

اتحادیهء انکشاف چندین فرهنگی

Multicultural Development Association

http://www.mdainc.org.au

خدمات اجتماعی چند جهتی

Multilink Community Services

http://www.multilink.org.au

گروپ حمایوی چندین فرهنگی تاونز ویل

Townsville Multicultural Support Group

http://www.tmsg.org.au

خدمات اجتماعی منطقهء ویست مورتون(گونا مرکز همجواری)

West Morton Migrant Resource Service (Goona Neighbourhood House)