راجع به این صفحه

ویب سایت Lerni به آدرسau.net.lerni .www عبارت از یک مجموعهء منبع چندین لسانی است که برای تهیه کنند گان (ACE)تعلیمات جامعهء کلان سالان است و با جامعه هائی ایجاد شده در سر تاسر آسترالیا کار میکند.

این ویب سایت درهفتهء کلان سالان آموزنده در سیپتیمبر 2010 آغاز گردیده است .

کلمهء Lerni اسپیرانتو میباشد که معنی learn آموختن را میدهد.

ویب سایت مواد آتی را تهیه میکند:

  • معلوماتی که هدف آن معرفی اهمیت آموزش کلان سالان از از طریق HTML ، ویدیو و اسناد قابل ذخیره کردن میباشد.
  • لسان عبارت از انگلیسی ، به اضافهء لسانهائی دیگری که مربوط به جوامع نو ظهور افریقا ، آسیائی مرکزی و آسیائی جنوب شرق است میباشد.
  • یک تعداد کتابهائی مقدماتی آموزش کمپیوتر از طریق ویب سایت به عنوان منبع آموزش برای تهیه کنند گان ACE موجود است .
  • لست منابع ایالت به ایالت ، بشمول ارتباط دادن به راهنماها ، اکثر تهیه کنندگان ACE, و سازمانهائی حمایت کننده .

این پروژه توسط حکومت کامنویلت از طریق وزارت معارف ، استخدام و روابط کار تمویل گردیده است .
انکشاف و اجرائی آن توسط Vicnet ، و کتابخانهء دولتی ویکتوریا عملی گردیده است . حمایت ارزشمند برای این پروژه توسط AMES تهیه شده است.