یک کورس را بیابید

تهیه کنند گان کورس ها را بیابید

نقل pdf این صفحه (25kb)

کتابهائی راهنما و تهیه کنندگان کورسها را در هر ایالت نگاه کنید:

 • نواحی پایتخت آسترالیا
 • ابالت نئو سوت ویلز
 • قلمرو شمال
 • کوینزلند
 • آسترالیائی جنوبی
 • تسمانیا
 • ویکتوریا
 • آسترالیائی غربی
 • تماس در سطح ملی (National Links)

  انواع اصلی تهیه کنند گان تعلیمی با سازمانهائی عالی آنها در سطح ملی در ذیل تشریح داده میشود.

  کالجهائی عمومی (Community colleges)

  کالج هائی عمومی تهیه کننده گان تعلیمات عمومی ، علی الخصوص در ایالت نئو سوت ویلز ، ویکتوریا و نواحی پایتخت میباشند . مقام بلند ترین آنها بنام کالج عمومی آسترالیا( Community Colleges Australia) است .

  http://.wwwcca.edu.au

  مراکز عمومی آموزش (Neighbourhood Houses and community learning centres)

  این سازمانها که توسط مردم اداره میشود فعالیت هائی اجتماعی ، تعلیمی و تفریحی را در یک محیط پزیرش و حمایت انجام میدهد اتحادیهء این مئوسسات و مراکز آن در آسترالیا از زاید از 1000 سازمان ها در سطح ملی نمایندگی میکند.

  http://www.anhlc.asn.au/about-anhca

  ) تفTAFE (

  مئوسسات تخنیکی و تعلیمات پیشرفته( Institues of Technical and Further Education(TAFE) آموزشهائی حرفوی معتبر(که به تعلیمات اساسی راهنمون میشود ) و هم چنین انواع زیاد کورسهائی کوتاه مدت را تهیه میکند.در هر ایالت ارتباط با کتاب راهنمائی TAFE آماده است.

  کورسهائی سواد اموزی وحساب (Literacy and numeracy courses)

  مئوسسات ایالتی برای سواد آموزی و تعلیم حساب کلان سالان در هر ایالت معلومات در بارهء این کورسها را ارائه میکند . مقام بلند ترین آنها در سطح ملی عبارت از شورائی آسترالیا برای سواد آموزی کلان سالان

  (Austrlian Council for Adult Literacy) میباشد.

   

  http://www.acal.edu.au

  کتاب خانه ها ( Libraries)

  کتاب خانه هائی عامه یک تعداد فعالیتهائی تعلیمی را برای مردم محلی فراهم میکند.مدخل کتابخانه هائی آسترالیا

  (The Australian Libraries Gateway) به شما امکان جستجوبرای کتابخانه در محل شما را فراهم میکند.

  http://www.nla.gov.au/apps/libraries?action=LibSearch

  مراکز کمک به مهاجرین (Migrant resource centres)

  مراکز کمک به مهاجرین خدمات حمایوی را برای مهاجرین و پناهنده ها به شمول تعلیم لسان انگلیسی و دیگر کورسها فراهم میکند. سازمانها ئی کمک به پناهنده ها و جویندگان پناهندگی در تحت چتر شورائی پناهندگی آسترالیا (Refugee Council of Australia) کار میکنند.

  http://www.refugeecouncil.org.au

  پوهنتون نسل سوم (University of Third Age(U3A)

  A3U یک جنبش بین المللی است که اشخاص مسن تر از 50 سا ل ر ا که بصورت تمام وقت کار نمیکنند تشویق میکند که به فعالیت هائی آموزشی عمری سهم بگیرند. ویب سایت این مئوسسه راهنمائی گروپهائی محلیA3U را در خود دارد.

  http://www.U3aonline.org.au

  آموزش کلان سالان آسترالیا (Adult Learning Australia)

  Addult Learning Australia(ALA) یک سازمان ما فوق در راس در ساحهء آموزش کلان سالان قرار دارد.

  http://www.ala.asn.au

  کورسهائی آسترالیا ( Courses Australia)

  این ویب ساست لست همه کالج هائی TAFE و پوهنتونهائی آسترالیا را دارد و راهنمائی زاید از 10000 کورس را دارا میباشد.

  http://www.courses.com.au