مقدمه

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

نقل pdf این صفحه (25kb)

هفتهء کلان سالان در حال آموزش ، فرصتهائی غنی موجود آموزش کلان سالان در آسترالیا را تجلیل میکند.

تعلیم جامعه بروی مردم از همه سنین و داشتن هر نوع سوابق تعلیمی باز است. در هر سال صد ها هزار تن در آسترالیا مهارت هائی حرفه ، زراعت ، تجارت ، کمپیوتر ، هنر وصنایع دستی ، موسیقی ، صحت ، پخت وپز و لسان را از طریق تهیه کنند گان تعلیمی می آموزند.

مصرف تعلیمات عمومی زیاد نیست و بصورت دوستانه به شمول کالجها ، مراکز تعلیمی ، کتابخانه ها ، و TAFE تنظیم میگردد .بعضی مراکز خدمات مهاجرین پرو گرامهائی درسی را ارائه میکنندو به شما کمک میکنند که کورس مورد ضرورت خودرا بیابید. شما میتوانید به یک گروپ غیر رسمی شامل شوید ، به یک ورکشاپ یک روزه و یا به کورسی که مدت آن چند روز ویا چند ماه باشدشامل شوید.

تعلیماتی که تصدیق اعتبار نداشته باشد (کورسهائی که نمیتواند به تعلیمات رسمی بینجامد) یک طریق با ارزش برای آماده گی به تحصیل ، شمولیت به کار ، تغیر در مسلک میباشد . یک کورس کوتاه مدت به شما کمک میکند مهارت هائی تخنیکی و حرفه ای را داشته باشید ، علاقه مندی شخصی خود را در یابید ، مهارت ارتباط با دیگران را بهبود بخشید و با مردم دور و پیش خود ملاقات کنید.شما با سیستم تعلیمی آسترالیا بیشتر آشنائی پیدا مکیندو حس اعتماد شما برای بدست آوردن فرصتهائی جدید در کار وآموزش بیشتر میشود.

در سفر آموزش عمری خود موفق باشید.!