Lɔ̈k Ciɛ̈m

abaŋ PDF tënë apäm kënë (19kb)

NT

Korthaat ku kɔc ye kɔc kuɔny

Akuut piöc cï gät piny

Athör de akuut piöc cï gät piny lui në e NT

Jama Charles Darwin

Lɔ̈k dit ciɛ̈m ye kuɔny gam tënë piöc käk tëët.Ye aya e korthaat cek yiic gam.

Piööc Batchelor Institute tënë kɔc baai lɔ kuen TAFE

E kɔc Aboriginal gam baŋ ku Torres Strait Islander wɛ̈t bï kek korthaat cï guir cek yiic kuen apɛi rin bïk keek kuɔny ku bïk naŋ käk tëët ku bïk ka yuicke nyiny rin bï kek luɔ̈ɔ̈I yök ku tënë kuɔny bïk nyiɛc cil në akuut ke yiic.

Käk piöc akut nhom kɔ̈k

Maktëm ë piööc lɔ̈k ciɛ̈m ku piöc

lëk tënë kɔc dit piɔ̈c gɛ̈t gɛ̈t e week käk tuɔc guɔ̈p në e NT.

Ɣaan käk abeköök

Mathker Melaleuca kɔc cï cop

Loi loi ë lɔ̈k ciɛ̈m akut nhom juëc yic