تسمانیا

TAS

کورسها و تهیه کنندگان آنها

نقل pdf این صفحه(PDF 68kb)

تعلیمات کلان سالان در تسمانیا

نگاهی بر زاید از 800 کورس موجود در تسمانیا.

http://www.adulteducation.tas.gov.au

مراکزعمومی آموزش مردم

اتحادیهء باشندگان محل راهنمائی مراکزرا درتسمانیا تهیه میکند.

http://www.tach.asn.au/members

پولی تخنیک تسمانیا

تهیه کنندهء اکثر آموزشهائی حرفه ای میباشد.هم چنین پروگرامهائی اساسی را برای مهاجرین فراهم میکند.

http://www.polytechnic.tas.edu.au/foundation-programs.aspx

انستیتوت مهارتهائی تسمانیا

تعلیمات حرفه ای در لاون سیستون.

http://www.skillinstitute.com.au

منابع دیگر آموزشهائی عمومی

دیپارتمنت تعلیم و تربیهء تسمانیا

ارتباط با منابع تعلیمی جامعه در تسمانیا.

http://www.education.tas.gov.au/ace

مهارتها در تسمانیا

معلومات در بارهء حمایت حکومت برای تعلیمات حرفه ای و آموزش در تسمانیا.

http://www.skills.tas.gov.aulearners/courses

مراکز کمک به مهاجرین

مرکز کمک به مهاجرین (شمال تسمانیا)

http://www.mrcltn.org.au

مراکز کمک به مهاجرین(جنوب تسمانیا)

http://www.mrchobart.org.au/index.shtml