ویکتوریا

VIC

کورسها و تهیه کنندگان آنها

نقل pdf این صفحه(PDF 93kb)

AMES

بزرگترین تهیه کنندهء خدمات آموزش لسان انگلیسی و استقرار پناهنده ها در ایالت ویکتوریا میباشد . AMES برای نگهبانان اشخاص مسن وسیلهء آموزش ، خدمات اطفال ، ادارهء تجارت و تکنولوژی معلومات فراهم میکند .

http://www.ames.net.au

کالجهائی فوق لیسه

لست این کالجها در ویکتوریا

http://www.communitycolleges.vic.edu.au/websites.html

شورائی تعلیم کلان سالان

در مرکز فعالیت تجارتی میلبورن موقعیت دارد. شورائی تعلیم کلان سالان به تعداد زیاد کورسهائی کوتاه مدت و پروگرامها را برای آموزندگان کلان سال جهت تکمیل تعلیمات ثانوی فراهم میکند.

http://www.cae.edu.au

مراکز عمومی آموزش

راهنمائی منطقه در ویکتوریا.

http://www.anhlc.asn.au/find

کسب مهارت در ویکتوریا

معلومات در بارهء تعلیم و آموزش . راهنمائی کورسها و تهیه کنندگان نیز شامل است.

http://www.skills.vic.gov.au

(TAFE Courses Directory) جستجو برای کورسهائی تف در ویکتوریا

راهنمائی کورسهائی تف

کورسهائی TAFE را در ویکتوریا بابید.

http://www.tafe.vic.gov.au

شورائی سواد آموزی و تعلیمات ابتدائی در ویکتوریا

لست کورسهائی سواد آموزی و تهیه کنندگان آنرا در ویکتوریا دارد

http://www.valbec.org.au/05/contcts/contacts.htm

منابع دیگر آموزش عمومی

ACEVic

یک مقام بلند برای تهیه کنند گان تعلیم کلان سالان در ویکتوریا

http://acevic.org.au

کلان سالان ، بورد تعلیمات بلند تر

در ساحهء صلاحیت دیپارتمنت پلان گذاری و انکشاف اجتماعی کار میکند تا از طریق آموزش انکشاف افراد و جامعه را تامین نماید.

http://www.acfe.vic.gov.au

ویکتوریا آن لاین

لست معلومات حکومت ویکتوریا را در بارهءتعلیم کلان سالان ارائه میکند.

http://www.vic.gov.au/education/adult-community-education-ace.html

مرکز کمک به مهاجرین Migrant resource centre

DIversitat

http://www.diversitat.org.au

خدمات چندین فرهنگی جیپسلند

http://www.gmsinfo.com.au

مرکز کمک به مهاجرین منطقهء غرب مرکزی

http://www.home.vicnet.net.au-skcc/mrcfweb

مرکز معلومات مهاجرین (شرق میلبورن)

http://www.miceastmelb.com.au

مرکز معلومات مهاجرین شمال غرب

http://www.mrcnorthwest.org.au

مئوسسهء نیو هوپ

htpp://www.newhope.asn.au

مرکز مهاجرین فینیکس غرب

http://www.wmrc.org.au

مرکز کمک به مهاجرین منطقهء جنوی شرق

http://www.sermrc.org.au

مرکز کمک به مهاجرین سپیکترم

http://www.spectrumvic.org.au