قلمرو شمال

NT

کورسها و تهیه کننده ها

نقل pdf این صفحه(PDF 85kb)

مئوسسات ثبت شدهء آموزشی

یک لست مئوسسات ثبت شده ء آموزشی که در قلمرو شمال فعالیت دارند.

http://www.apprenticeships.nt.gov.au/nt _rtos.asp

Charles Darwin University پوهنتون چارلز داروین

اکثر تهیه کنندگان آموزشهائی حرفوی در قلمرو شمال در اینجا موجود است. کورسهائی کوتاه مدت نیز دایر میگردد.

http://www.cdu.edu.au

Bachelor Institute for indigenous Tertiary Education انستیتوت بچلر برای بومیان در تعلیمات عالی

برای بومیان وساکنین جزایر فرصت آموزش تعداد زیادی از کورسها داده شده است که به آنها کمک کند تا مهارت ها و تحصیلات لازم ر که برای کاریابی ضرور است فرا گیرند و به آنها در انکشاف جوامع انها مساعدت نماید.

http://www.batchelor.edu.au

Other community Learning resources سایر منابع اموزشی اجتماعی

Northern Territory Department of Education and Training دیپارتمنت آموزش و تعلیم قلمرو شمال

معلومات در بارهء فعالیت هفتهء کلان سالانیکه در قلمرو شمال در حال آموزش اند ارائه میدارد.

http://www.det.nt.gov.au/events/educationweek/alw

Migrant resource centre مراکز خدمات مهاجرین

مرکز پناهند گان میلالیوکا

http://www.melaleuca.org.au

خدمات اجتماعی چند فرهنگی در قلمرو شمال

http://www.mcsca.org.au