نواحی پایتخت آسترالیا

ACT

کورسها و تهیه کنندگان آنها

نقل pdf این صفحه(PDF 85kb)

خدمات عامه ء منطقهء بیلکانن Belconnen Community Service

خدماتی را به شمول پروگرامهائی تعلیمی برای خانواده ها و افراد فراهم میکند.

http://www.bcsact.com.au

گروپ خانمهائی بریندا بیلا Group s'Brindabella Women

این گروپ در مرکز خدمات اجتماعی چیشلمChisholm Community Centre قرار دارد. این گروپ جلسات معلوماتی را برای خانمهائی که فرزندان جوان دارند فراهم میکند.

http://www.brindabellawomensgroup.org

Calwell Community Centreمرکز خدمات اجتماعی کالویل

خدماتی را به شمول دایر نمودن کورسها و سیمینارها برای رفع ضرورت مردم محل فراهم میکند.

http://www.calwellcommunitycenter.org.au

CIT Solution

این مئوسسه جزئی از آموزشهائی موضوعات تجارتی انستیتوت تکنولوژی کابیرا میباشد که انواع مختلف کورسهائی کوتاه مدت را فراهم میکند.

http://citace.com.au

مرکز خدمات اجتماعی داونر

Downer Community Centre

میزبان فعالیتها و گروپهائی است که وضوعات مورد نظر آنها زبان ، هنر ها و هنر هائی دستی ، موسیقی و درام میباشد.

http://sites.google.com/a/northcanberra.org.au/downer-community-association-
inc/Home/downer-community-centre

Lake Nite Learning

کورسهائی شبانه در هنر و کارهائی دستی ، تجارت ، کمپیوتر ، صحت و لسان در لک جینیندیرا کالج

Lake Ginninderra College در EMU Bank تهیه میکند.

http:www.lakenitelearning.com.au

گروپ خانمهائی ماجورا Majura Women’s Group

برای خانمهائی که در منزل در کانبیرا با اطفال جوان میباشند فرصتهائی را برای سهم گیری و مواجه به فعالیتهائی ابتکاری فراهم میکند.

http://www.majurawomensgroup.net

تگیراننگ آرتس گروپ Tuggeranong Arts Centre

صنوف در سی را در هنر ، دیزاین ، اکت ، موسیقی و شنیدن افسانه ها دایر میکند.

http://www.tuggeranongarts.com/classes.php

تگیراننگ لینک Tuggeranong Link

در شبکهء مرکب از پنج مئوسسهء آموزشی مشغول است که به کارهائی اجتماعی در منطقهء Tuggeranong Valley فعالیت میکند.

http://www.tugglink.org.au/houses.html

ویستون براین جیم Weston Brain Gym

کورسهائی شبانه را در ودن کمپاس Woden campus در کالج کابیرا دایر میکند.

http://www.westonbraingym.com.au

منابع دیگر آموزشهائی عمومی

دیپارتمنت تعلیم و آموزش ساحهء پایتخت ACT

معلومات در بارهء حمایت حکومت منطقهء پایتخت برای کلان سالان و تعلیمات عمومی فراهم میکند.

http://www.det.act.gov.au/vhe/community education

اتحادیهء تهیه کنند گان خدمات آموزشی Association of Providers of Training Services

یک اتحادیه ء عضو از تهیه کنند گان خصوصی و عمومی در کانبیرا و مناطق اطراف آن نمایندگی میکند.

http://apts.org.au

مراکز کمک به مهاجرینMigrant resource centres

خدمات استقرار را در پایتخت و نواحی برای مهاجرین و پناهنده ها انجام میدهد.

http://www.marss.org.au